Pomożemy sfinansować twój pomysł
 

Może to być matematyczny konkurs lub specjalne lekcje matematyki, na których pokażesz uczniom ciekawsze oblicze tej nauki. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na jego realizację, skorzystaj z dotacji Fundacji mBanku.

 • Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej.
 • Każdy projekt możemy dofinansować maksymalnie trzykrotnie.
 • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.
 • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. Nie ma więc znaczenia, kiedy pomysł przyjdzie Ci do głowy – zawsze możesz się zgłosić po dotację.

 

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu beneficjentów mFundacji nie może realizować dofinansowanych projektów w terminie podanym we wniosku o dotację. Zarząd fundacji przedłuża więc czas na realizację działań projektowych do 31 grudnia 2020 r. wszystkim projektom, które rozpoczęły się przed 16 marca 2020 r.

 

Na bieżąco przyznajemy dotacje na projekty matematyczne. Wypłatę darowizn uzależniamy jednak od sytuacji w kraju, a szczególnie od tempa znoszenia obowiązujących obostrzeń. Przy ocenie wniosków bierzemy pod uwagę wytyczne dotyczące dystansowania społecznego oraz zmiany w działaniu szkół i innych organizacji.

 

Miesiąc

Termin na dostarczenie wniosku

Termin rozpatrywania wniosków przez zarząd fundacji

Październik 2020

21.10., godz. 17:00

26.10.

Listopad 2020

25.11., godz. 17:00

30.11.

Grudzień 2020

16.12., godz. 17:00

21.12.

 

* Wnioski przesłane po terminie rozpatrzymy w kolejnym miesiącu.

Jak uzyskać dotację?

Przeczytaj zasady wsparcia finansowego projektów rozwojowych

Pobierz, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

Pobierz, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

 

Formularz wyślij na adres e-mail fundacja@mbank.pl lub na adres: Fundacja mBanku ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

 

Pobierz formularz*

 

*Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki innej niz Internet Explorer, po kliknięciu w link pojawi sie komunikat po angielsku. Prosimy w takim przypadku o zapisanie pliku na dysku (np. na pulpicie) i otworzenie go dopiero z miejsca, w którym został zapisany.

Przygotuj sprawozdanie z wykorzystanych funduszy

 • 1.  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ("Administrator") - Kliknij, aby przeczytać więcej

   • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora. 
   • Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
    1. w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
    2. w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
   • Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.
   • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

Pytania i odpowiedzi

 • koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty.
 • koszty projektowe:
 1. wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne,
 2. zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;
 3. trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.
 • koszty pozostałe, inne koszty wcześniej niewymienione.

Organizacja realizując projekt powinna móc pokazać trwałe i mierzalne efekty wynikające z realizacji projektu. 

 • Efekt trwały: wyobraźmy sobie projekt wycieczki gimnazjalistów na wydział matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz zwiedzania uczelni, uczniowie biorą  udział w lekcji, będą rozwiązywać zadania (które zostaną ocenione i udokumentowane), wezmą  udział w zajęciach interaktywnych. Ważne jest udokumentowanie tych działań.  Efekt trwały to możliwość kontynuacji tych działań, czyli nawiązanie kontaktu z uniwersytetem, wymyślenie możliwości aktywowania uczniów. Uczniowie będą mieli np. możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach z matematyki bądź możliwość konsultowania zadań matematycznych z wykładowcami uniwersytetu. Promujemy interaktywność, nawiązywanie długotrwałych kontaktów, wykorzystanie zdalnych kanałów informacyjnych do kontaktu z uczelnią.
 • Efekt mierzalny: liczba  uczestników, postępy w nauce, procent uczestników biorących  udział w kontynuacji projektu. Bardzo ważny jest punkt odniesienia od którego organizacja startuje - jeśli jest jasno zdefiniowany problem społeczny, zdefiniowana jest liczba osób której on dotyczy. Po realizacji programu, rozliczając projekt należy wykazać jaka nastąpiła poprawa.  

Wkład własny jest mile widziany, nie jest to jednak warunek konieczny do uzyskania wsparcia finansowego.

Tak, pod warunkiem, że są to różne projekty. Projekt, który zostanie odrzucony w programie grantowym nie może być złożony w takiej samej formie jako wniosek o jednorazowe wsparcie finansowe.

Jeśli wniosek zostanie złożony jako prośba o jednorazowe wsparcie  finansowe i nie uzyska dofinansowanie nie może być złożony  w takiej samej formie  w programie grantowym.

Tak, można składać wnioski na projekty rozwojowe okołomatematyczne: np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki.  

Zgodnie z nową strategią fundacji pierwszeństwo mają wnioski dotyczące edukacji matematycznej i okołomatematycznej. 

 • Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty rozwojowe z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej. Nabór wniosków trwa cały rok. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.
 • Program grantowy ma określone cele, terminy realizacji, jest skierowany do konkretnej grupy  wiekowej. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są w określonym czasie.