Znamy laureatów VI edycji konkursu „Krok w przyszłość

W 2016 roku ustanowiliśmy konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki. Można do niego zgłaszać prace magisterskie, licencjackie lub naukowe. Prace konkursowe powinny promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze. Autor zwycięskiej otrzymuje, oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i odnosi się do jego wielkich osiągnięć.

Wyróżnienia w konkursie przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 50 tys. zł: nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz do trzech wyróżnień w wysokości po 10 tys. zł.

 

Do finału szóstej edycji konkursu zakwalifikowało się 7 spośród 25 zgłoszonych prac.

 

Nagrodę główną w konkursie – 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO otrzymuje:

Michał Szachniewicz, Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska pt. “Non-reducedness of the Hilbert schemes of points”

Promotor: dr Joachim Jelisiejew

 • Tegoroczny zwycięzca napisał pracę magisterską studiując matematykę na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy bada degeneracje krotek punktów w 6-wymiarowej przestrzeni. Podaje przykład deformacji, który wskazuje na pewne fraktalne zachowanie tzw. schematu Hilberta. Tego typu zagadnienia są ważne w badaniu złożoności mnożenia macierzy i w rozmaitych konstrukcjach ciekawych geometrycznych obiektów.

Wyróżnienie oraz nagrodę 10 tys. zł otrzymują:

Wojciech Fica, Uniwersytet Wrocławski

Praca magisterska pt. “On the favourite points of a random walk in a random environment”

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski

 • Autor przedstawia dowód nowego twierdzenia w teorii spacerów losowych w losowym środowisku. Błądzenie losowe jest to proces opisujący ścieżkę składającą się z kolejnych losowych kroków w pewnej przestrzeni matematycznej. Modeluje ono wiele procesów obserwowanych w życiu codziennym, np. ruch cząsteczki barwnika w cieczy czy ruch notowań na giełdzie. Prosty model teoretyczny i wiele zastosowań przyczyniły się do dogłębnego zbadania tej dziedziny matematyki. Jednak wiele praktycznych zastosowań wymaga, aby środowisko, w którym rozwija się system, było nieregularne, z niespójnymi zakłóceniami. Naturalne jest modelowanie takiego środowiska jako "środowiska losowego", w którym parametry dla spaceru są wybierane losowo zgodnie z pewnym rozkładem prawdopodobieństwa. Co zaskakujące, wiele twierdzeń opisujących spacery w środowisku losowym różni się znacznie od analogicznych twierdzeń dla spacerów w środowisku stałym. To powoduje, że ta dziedzina jest szczególnie interesująca jako miejsce do nowych badań. Ta zasada ma zastosowanie również do głównego twierdzenia udowodnionego w mojej pracy. Pozwala ono wyznaczyć rozkład graniczny liczby wizyt w najczęściej odwiedzanych punktach przez spacer losowy w losowym środowisku. Wynik ten różni się znacząco od znanego wcześniej twierdzenia dotyczącego spacerów w ustalonym środowisku.

Wojciech Przybyszewski, Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska pt. “VC-density of graph classes of bounded twin-width”

Promotor: dr hab. Szymon Toruńczyk

 • Wojciech Przybyszewski jest absolwentem studiów magisterskich z Informatyki i obecnym doktorantem Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Praca magisterska, która została wyróżniona w konkursie, porusza zagadnienia z pogranicza teorii grafów i logiki matematycznej. Problem, którym zajmuje się autor, polega na znalezieniu efektywnego sposób kodowania sąsiedztw wierzchołków w grafach, przy użyciu formuł logiki pierwszego rzędu. Uzyskany wynik daje nowe narzędzia kombinatoryczne do badania wielu ważnych klas grafów.

Do finału zakwalifikowali się także (w kolejności alfabetycznej):

Mikołaj Czapp, Uniwersytet Wrocławski

Praca magisterska pt. “A constructive approach to Markov compacta”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Świątkowski

 • Studiował matematykę teoretyczną w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgłoszona do konkursu praca dotyczy geometrycznej teorii grup. Autor zajmuje się fundamentalnym pytaniem, które do tej pory w dużym stopniu pozostawało bez odpowiedzi – jakie konkretne zwarte przestrzenie topologiczne realizują się jako brzegi Gromova grup hiperbolicznych? Jak mówi „temat ten zainteresował mnie ze względu na swój niecodzienny i badawczy charakter. Wymagał dużego nakładu dokładnej i dość kreatywnej pracy”.

Anatoli Shatsila, Uniwersytet Jagielloński

Praca licencjacka: „Geometry of elliptic normal curves of degree 6”

Promotor: dr Michał Farnik

 • Anatoli Shatsila studiuje matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy licencjackiej zajął się krzywymi eliptycznymi zanurzonymi w zespoloną przestrzeń rzutową wymiaru 5. Takie krzywy mają bogatą geometrię, co pozwala badać ich ideały, czyli zbiory wielomianów generujące, zarówno same krzywe, jak i ich rzutowania z punktu oraz prostej. Krzywe eliptyczne są bardzo ważnymi obiektami matematycznymi, ponieważ mają zastosowania w kryptografii, a także są wykorzystane w dowodzie słynnego wielkiego twierdzenia Fermata.

Karolina Trokowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca magisterska: “Bijection between trees in Stanley character formula and factorizations of a cycle”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Śniady

 • Skończyła matematykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów zainteresowała ją kombinatoryka map, dlatego swoją pracę poświęciła drzewom i wielomianom Stanleya. Jak tłumaczy „każdy współczynnik wspomnianego wielomianu daje kombinatoryczną interpretację jako liczebność pewnych udekorowanych map. Głównym wynikiem pracy jest jawna konstrukcja kombinatorycznej bijekcji, która dowodzi równoliczności drzew Stanleya z pewną prostszą i lepiej zrozumianą klasą kombinatorycznych obiektów – minimalnymi faktoryzacjami cyklu”.

Agnieszka Widz, Politechnika Łódzka

Praca magisterska pt. „Zbiory magiczne dla pewnych rodzin funkcji rzeczywistych”

Promotor: prof. Marek Balcerzak

 • Agnieszka Widz jest doktorantką matematyki na Politechnice Łódzkiej. Jest również związana z Uniwersytetami Warszawskim i Wrocławskim, gdzie uczestniczyła w wielu kursach w roli wolnego słuchacza. Jej praca opowiada o sprytnym sposobie rozróżniania funkcji. Jak wygląda zaszyfrowana wiadomość w XXI wieku?  Jest to skończony ciąg symboli, na przykład:
  -... .- -. .- -.-. .... / ..- -.-. --.. -.-- .-..- / .-- . / .-.. .-- --- .-- .. . „Wyobraźmy sobie jednak, że zaszyfrowana wiadomość ma nieprzeliczalnie wiele znaków. Możemy nazwać ją funkcją. Odszyfrowanie takiej wiadomości zajęłoby nieskończenie wiele czasu. Zbiór magiczny pozwala odróżniać od siebie dowolne dwie funkcje, bez sprawdzania ich równości w każdym punkcie” – wyjaśnia autorka 

Gratulujemy zwycięzcom oraz finalistkom i finalistom!

 

Artykuł o laureatach konkursu ukaże się także w Tygodniku Polityka (wydanie 13 kwietnia 2022 r.).

 
Jak zgłosić pracę?

Przeczytaj regulamin konkursu

Masz pytania? Skontaktuj się z biurem konkursu

 

Biuro prowadzi Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 

Email: krok.przyszlosc@impan.pl

 

Kontakt telefoniczny: (22) 522 82 32 (dostępny od pn. do pt. w godzinach 9-10 i 14-15)

 • 1.  

  Klauzula informacyjna- pośrednie zbieranie danych

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prosta 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk („Biuro konkursu „Krok w przyszłość”) z siedzibą przy ul. Śniadeckich 8, 00-656 w Warszawie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z przeprowadzeniem konkursu „Krok w przyszłość” ( dalej „Konkurs”). 
   Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzania Konkursu. Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją Konkursu. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami

 
Członkowie Jury konkursu

Paweł Strzelecki, ur. 19.06.1963 w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (1987), na którym zdobył również doktorat i habilitację. Zajmuje się różnymi działami szeroko rozumianej analizy matematycznej, w tym równaniami różniczkowymi cząstkowymi i zagadnieniami rachunku wariacyjnego, inspirowanymi także geometrią i fizyką.

Stypendysta Europejskiej Fundacji Nauki na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu (1994) oraz Fundacji Humboldta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (1999-2001 i 2002-2003). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, artykułów popularnych, przekładów książek (m.in. Martina Gardnera i Iana Stewarta), laureat Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania matematyki (2015). W kadencji 2016-2020 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (ur. 1976) jest pracownikiem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawę doktorską obronił w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2010 r. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. W latach 2012-2016 pełnił funkcję  prodziekana ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Badania naukowe Dariusza Buraczewskiego dotyczą problemów z pogranicza analizy harmonicznej oraz rachunku prawdopodobieństwa.

 

W ostatnich latach współpracował z naukowcami z Francji, Niemiec, Danii i Ukrainy. Jest autorem lub współautorem około 30 prac opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.  Za swoje badania naukowe otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2003), Stypendium Start FNP (2004), Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (2004), Nagrody Ministra: indywidualną (2008) oraz zespołowe (2003, 2008), a także Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010).

Urodzony 5 listopada 1955 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1979). Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął zaraz po studiach na macierzystym wydziale na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z matematyki zdobył na Virginia Polytechnic Institute and State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1985). Zajmował się zastosowaniami matematyki w zagadnieniach wywodzących się z mechaniki cieczy i gazów.

Od 1999 roku pracuje w mBanku, początkowo na stanowiskach specjalistycznych w obszarze analityki ryzyka rynkowego a od 2005 do 2017 roku na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności. Obecnie zajmuje się działaniami rozwoju pracowniczego, głównie w obszarze Ryzyka w mBanku.

Równolegle do pracy w mBanku, jest wciąż czynnym wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koncentruje się na przekazywaniu studentom praktycznej wiedzy w zakresie zastosowań matematyki w finansach, szczególnie w inżynierii finansowej oraz w zagadnieniach ryzyka rynkowego.

Przez szereg lat od 2002 roku prowadził specjalistyczne szkolenia w ramach oferty Warszawskiego Instytutu Bankowości, był członkiem Rady Programowej projektu BAKCYL i wolontariuszem tego programu.

dr Łukasz Pańkowski jest adiunktem w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w roku 2009 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2011 został laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w obszarze nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie teorii liczb, w szczególności analitycznych własności funkcji dzeta Riemanna i funkcji typu L oraz ich zastosowań w badaniu obiektów arytmetycznych i algebraicznych. 

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. W 2016 r. wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiego Oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), od 2006 r. jest kierownikiem Międzynarodowej Szkoły Hydrodynamiki pod auspicjami IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. 

 

Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych i 15 książek bądź wydań specjalnych czasopism naukowych. Kierował wieloma projektami krajowymi i międzynarodowymi, m.in. koordynował program US-Poland Technology Transfer Project finansowany przez Amerykańską Agencję Rozwoju US-AID. Jest twórcą i redaktorem naczelnym serii wydawniczej Springera: Geoplanet: Earth and Planetary Sciences. Otrzymał wiele cennych nagród, m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace doktorską i  habilitacyjną, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Stefana Batorego.  Naukowo specjalizuje się w hydrodynamice środowiskowej i hydrologii, zajmuje się między innymi modelowaniem matematycznym procesów zachodzących w środowisku wodnym. Pasjonuje się również zagadnieniami edukacji i popularyzacji nauki, jest m.in. członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Urodzony w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1964 – 68 pod opieką naukową Profesora Andrzeja Białynickiego-Biruli. Stopień doktora nauk matematycznych otrzymał w roku 1977 na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a jego promotorami byli Profesor Hillel Furstenberg i Profesor Boris Moiszezon. Stopień doktora habilitowanego nadała mu Rada Naukowa Instytutu PAN w Warszawie w roku 2003, a nominację na profesora nauk matematycznych otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2004.

 

W latach 1977-79 pracownik naukowy na Uniwersytecie w Bonn, a w roku 1979/80 w instytucie IHES w Bures pod Paryżem. W latach 1980 – 2006 pracował na Technionie w Hajfie od roku 2000 jako profesor zwyczajny. W roku 1986/87 visiting professor na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku,

w  roku 1987/88  pracował na  Uniwersytecie Brytyjskiej Kolumbii w Wankuwerze, a w roku 1994/95 w Instytucie Maxa Plancka w Bonn. Na przełomie 2002/2003 roku pracownik  Instytutu PAN w Warszawie, a w 2006 roku w Uniwersytecie Kalifornii w Davis. Od września 2006 pracuje na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej na Politechnice Rzeszowskiej. Autor prac naukowych w wielu dziedzinach: Algebra Przemienna, Geometria Algebraiczna, Kombinatoryka, Topologia nisko-wymiarowa, Geometryczna Teoria Grup.

Urodzony w 1979 r.  Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, na którym zdobył doktorat i habilitacje. Zajmuje się geometrią algebraiczną,  w szczególności geometrią rozmaitości hiperkahlerowskich i geometrią rozmaitości Calabi Yau.
Doświadczenie naukowe zdobywał między innymi na Uniwersytecie w Zurych (2012-2013, 2015-2017). Wcześniej na stypendiach Marie Curie w Liverpoolu (2005) i Eager (2004) na Uniwersytecie w Warwick.
Zdobywca srebrnego medalu na matematycznej olimpiadzie międzynarodowej. Jest między innymi laureatem stypendiów START FNP, stypendium ministra oraz stypendium CITTRU.

 
Laureaci konkursu

2020 r.

 

Nagroda główna

Paweł Poczobut, Uniwersytet Warszawski,

praca licencjacka pt. “An algebraic variant of the Fischer-Grauert Theorem”

Promotorzy: prof. dr hab. Adrian Langer i dr Piotr Achinger.

 

Wyróżnienia:

 • Marek Sokołowski, Uniwersytet Warszawski,
  praca magisterska pt. “Bounds on semi-ladder orders in sparse graph classes”
  Promotor: dr Michał Pilipczuk.
 • Maciej Kucharski, Uniwersytet Wrocławski,
  praca magisterska pt. “Dimension-free estimates for Riesz transforms related to the harmonic oscillator”
  Promotor: dr hab. inż. Błażej Wróbel.
 
2019 r.

 

Nagroda główna

Wojciech Wawrów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
praca licencjacka pt. „Algebraic curves and Jacobian varieties”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Gajda.

 

Wyróżnienia:

 • Daniel Danielski, Uniwersytet Wrocławski,
  praca magisterska pt. „Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera”
  Promotor: prof. dr hab. Jackek Świątkowski.
 • Kamil Rychlewicz, Uniwersytet Warszawski,
  praca magisterska „Formal sums of lattice points in cones and toric geometry”
  Promotor: dr hab. Andrzej Weber, prof. UW.

 

Nagroda specjalna zarządu Fundacji mBanku:

Jakub Skrzeczkowski, Uniwersytet Warszawski,
praca magisterska „Differentiability of solutions to perturbed structured population models with respect to perturbation parameter”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

 

2018 r.

 

Nagroda główna

Magdalena Wiertel, Uniwersytet Warszawski,

praca magisterska pt. „Struktura i własności monoidów oraz algebr Hecke-Kiselmana”

Promotor: prof. dr hab. Jan Okniński

 

Wyróżnienia

 • Bartłomiej Polaczyk, Uniwersytet Warszawski,
  praca magisterska „Concentration of the empirical spectral distribution of random matrices with dependent entries”
  Promotor: dr Radosław Adamczak
 • Katarzyna Siejek, Uniwersytet Wrocławski,
  praca magisterska „Klasyfikacja parkietaży izohedralnych o niesymetrycznych płytkach”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Świątkowski

 

2017 r.

 

Nagroda główna

Agnieszka Hejna, Uniwersytet Wrocławski,

praca magisterska pt. „O zlokalizowanych sharp funkcjach”

Promotor: prof. dr hab. Jackek Dziubański

 

Wyróżnienia

 • Konrad Deka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  publikacja naukowa opublikowana w Acta Arithmetica pt. „Some properties of regular and rational sets”,
  Promotor: dr hab. Dominik Kwietniak
 • Kamil Rychlewicz, Uniwersytet Warszawski,
  praca licencjacka pt. „Combinatorial aspects of toric ideals”,
  Promotor: dr hab. Andrzej Weber

 

2016 r.

 

Nagroda główna

Wojciech Górny, Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska pt. „Zagadnienia najmniejszego gradientu”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Rybka.

 

Wyróżnienia

 • Marcin Lara, Uniwersytet Jagielloński,
  praca magisterska pt. „Towards the inverse problem for deformations of finite group representations”
  Promotor: dr Jakub Byszewski
 • Damian Orlef, Uniwersytet Warszawski/IMPAN,
  praca magisterska pt. „Random groups are not left- orderable”
  Promotor: prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz