Rozpoczynamy VIII edycję konkursu „Krok w przyszłość”!

W 2016 roku ustanowiliśmy konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki. Można do niego zgłaszać prace magisterskie, licencjackie lub naukowe. Prace konkursowe powinny promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze. Autor zwycięskiej otrzymuje, oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i odnosi się do jego wielkich osiągnięć.

Wyróżnienia w konkursie przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 50 tys. zł. Nagroda główna wynosi 20 tys. zł, a wyróżnienie – 10 tys. zł.

 

Prace studenckie obronione lub opublikowane w 2023 roku można zgłaszać do konkursu od 30 czerwca do 31 października br. Prace mające dwóch lub więcej autorów nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie finalistów nastąpi 30 marca 2024 r., w rocznicę urodzin Stefana Banacha.

 

Przedstawiamy laureatów VII edycji konkursu „Krok w przyszłość”:

 

Nagrodę główną oraz statuetkę STEFCIO otrzymał:
Jakub Woźnicki (Uniwersytet Warszawski) za pracę magisterką „On some problems in fluid mechanics”. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Świerczewskiej- Gwiazdy oraz prof. dr hab. Piotra Gwiazdy.

 

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:

 • Jędrzej Hodor (Uniwersytet Jagielloński) za pracę magisterską „The Dynamical Zeta Function and Roots of Toral Endomorphisms”. Praca napisana pod kierunkiem dr Jakuba Byszewskiego.
 • Robert Szafarczyk (Uniwersytet Warszawski) za pracę naukową „New elementary components of the Gorenstein locus of the Hilbert scheme of points”. Praca napisana pod kierunkiem dr Joachima Jelisiejewa.

 

Dyplomy finalistów otrzymali:

 • Maciej Głuchowski (Uniwersytet Warszawski) za pracę magisterską „Nowe kryterium ergodyczności jednowymiarowych automatów komórkowych”. Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Miękisza.
 • Mateusz Kobak (Uniwersytet Warszawski) za pracę magisterską „Compactifications of rigid analytic spaces”.Praca pod kierunkiem dr hab. Piotra Achingera oraz prof. dr hab. Adriana Langera.

 

 
Jak zgłosić pracę?

Przeczytaj regulamin konkursu

Pobierz, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

 

Formularz wraz z pracą w formacie pdf. wyślij na adres e-mail krok.przyszlosc@impan.pl lub na adres: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa z dopiskiem: Biuro Konkursu „Krok w przyszłość”

 

Pobierz formularz*

 

*Formularz ma postać interaktywnego pliku pdf. Można go otworzyć tylko po pobraniu. Po kliknięciu w link może pojawić się komunikat po angielsku. Prosimy go zignorować. Plik należy zapisać na dysku i otworzyć z miejsca, w którym został zapisany ( np. z pulpitu).

Masz pytania? Skontaktuj się z biurem konkursu

 

Biuro prowadzi Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 

Email: krok.przyszlosc@impan.pl

 

Kontakt telefoniczny: (22) 522 82 32 (dostępny od pn. do pt. w godzinach 9-10 i 14-15)

 • 1.  

  Klauzula informacyjna- pośrednie zbieranie danych

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prosta 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk („Biuro konkursu „Krok w przyszłość”) z siedzibą przy ul. Śniadeckich 8, 00-656 w Warszawie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z przeprowadzeniem konkursu „Krok w przyszłość” ( dalej „Konkurs”). 
   Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzania Konkursu. Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją Konkursu. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami

 
Członkowie Jury konkursu

Paweł Strzelecki, ur. 19.06.1963 w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (1987), na którym zdobył również doktorat i habilitację. Zajmuje się różnymi działami szeroko rozumianej analizy matematycznej, w tym równaniami różniczkowymi cząstkowymi i zagadnieniami rachunku wariacyjnego, inspirowanymi także geometrią i fizyką.

Stypendysta Europejskiej Fundacji Nauki na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu (1994) oraz Fundacji Humboldta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (1999-2001 i 2002-2003). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, artykułów popularnych, przekładów książek (m.in. Martina Gardnera i Iana Stewarta), laureat Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania matematyki (2015). W kadencji 2016-2020 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (ur. 1976) jest pracownikiem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawę doktorską obronił w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2010 r. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. W latach 2012-2016 pełnił funkcję  prodziekana ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Badania naukowe Dariusza Buraczewskiego dotyczą problemów z pogranicza analizy harmonicznej oraz rachunku prawdopodobieństwa.

 

W ostatnich latach współpracował z naukowcami z Francji, Niemiec, Danii i Ukrainy. Jest autorem lub współautorem około 30 prac opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.  Za swoje badania naukowe otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2003), Stypendium Start FNP (2004), Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (2004), Nagrody Ministra: indywidualną (2008) oraz zespołowe (2003, 2008), a także Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010).

Urodzony 5 listopada 1955 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1979). Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął zaraz po studiach na macierzystym wydziale na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z matematyki zdobył na Virginia Polytechnic Institute and State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1985). Zajmował się zastosowaniami matematyki w zagadnieniach wywodzących się z mechaniki cieczy i gazów.

Od 1999 roku pracuje w mBanku, początkowo na stanowiskach specjalistycznych w obszarze analityki ryzyka rynkowego a od 2005 do 2017 roku na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności. Obecnie zajmuje się działaniami rozwoju pracowniczego, głównie w obszarze Ryzyka w mBanku.

Równolegle do pracy w mBanku, jest wciąż czynnym wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koncentruje się na przekazywaniu studentom praktycznej wiedzy w zakresie zastosowań matematyki w finansach, szczególnie w inżynierii finansowej oraz w zagadnieniach ryzyka rynkowego.

Przez szereg lat od 2002 roku prowadził specjalistyczne szkolenia w ramach oferty Warszawskiego Instytutu Bankowości, był członkiem Rady Programowej projektu BAKCYL i wolontariuszem tego programu.

dr Łukasz Pańkowski jest adiunktem w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w roku 2009 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2011 został laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w obszarze nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie teorii liczb, w szczególności analitycznych własności funkcji dzeta Riemanna i funkcji typu L oraz ich zastosowań w badaniu obiektów arytmetycznych i algebraicznych. 

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. W 2016 r. wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiego Oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), od 2006 r. jest kierownikiem Międzynarodowej Szkoły Hydrodynamiki pod auspicjami IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. 

 

Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych i 15 książek bądź wydań specjalnych czasopism naukowych. Kierował wieloma projektami krajowymi i międzynarodowymi, m.in. koordynował program US-Poland Technology Transfer Project finansowany przez Amerykańską Agencję Rozwoju US-AID. Jest twórcą i redaktorem naczelnym serii wydawniczej Springera: Geoplanet: Earth and Planetary Sciences. Otrzymał wiele cennych nagród, m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace doktorską i  habilitacyjną, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Stefana Batorego.  Naukowo specjalizuje się w hydrodynamice środowiskowej i hydrologii, zajmuje się między innymi modelowaniem matematycznym procesów zachodzących w środowisku wodnym. Pasjonuje się również zagadnieniami edukacji i popularyzacji nauki, jest m.in. członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Urodzony w 1979 r.  Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, na którym zdobył doktorat i habilitacje. Zajmuje się geometrią algebraiczną,  w szczególności geometrią rozmaitości hiperkahlerowskich i geometrią rozmaitości Calabi Yau.
Doświadczenie naukowe zdobywał między innymi na Uniwersytecie w Zurych (2012-2013, 2015-2017). Wcześniej na stypendiach Marie Curie w Liverpoolu (2005) i Eager (2004) na Uniwersytecie w Warwick.
Zdobywca srebrnego medalu na matematycznej olimpiadzie międzynarodowej. Jest między innymi laureatem stypendiów START FNP, stypendium ministra oraz stypendium CITTRU.

Urodzony w 1969 r. w Toruniu, całe zawodowe życie jest związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się w roku 1996, habilitację uzyskał w 2004, zaś tytuł profesora w roku 2014. Otrzymał I nagrodę w konkursie im. J. Marcinkiewicza na pracę magisterską (1992). Jest także laureatem m.in. nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego.

 

Zajmuje się teorią reprezentacji algebr skończenie wymiarowych, a od niedawna także układami dynamicznymi.

 
Laureaci konkursu

2021 r.

 

Nagroda główna

Michał Szachniewicz, Uniwersytet Warszawski,

praca magisterska pt. “Non-reducedness of the Hilbert schemes of points”

promotor: dr Joachim Jelisiejew

 

Wyróżnienia

 • Wojciech Fica, Uniwersytet Wrocławski,
  praca magisterska pt. “On the favourite points of a random walk in a random environment”
  promotor: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
 • Wojciech Przybyszewski, Uniwersytet Warszawski,
  praca magisterska pt. “VC-density of graph classes of bounded twin-width”
  promotor: dr hab. Szymon Toruńczyk

 

2020 r.

 

Nagroda główna

Paweł Poczobut, Uniwersytet Warszawski,

praca licencjacka pt. “An algebraic variant of the Fischer-Grauert Theorem”

Promotorzy: prof. dr hab. Adrian Langer i dr Piotr Achinger.

 

Wyróżnienia:

 • Marek Sokołowski, Uniwersytet Warszawski,
  praca magisterska pt. “Bounds on semi-ladder orders in sparse graph classes”
  Promotor: dr Michał Pilipczuk.
 • Maciej Kucharski, Uniwersytet Wrocławski,
  praca magisterska pt. “Dimension-free estimates for Riesz transforms related to the harmonic oscillator”
  Promotor: dr hab. inż. Błażej Wróbel.
 
2019 r.

 

Nagroda główna

Wojciech Wawrów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
praca licencjacka pt. „Algebraic curves and Jacobian varieties”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Gajda.

 

Wyróżnienia:

 • Daniel Danielski, Uniwersytet Wrocławski,
  praca magisterska pt. „Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera”
  Promotor: prof. dr hab. Jackek Świątkowski.
 • Kamil Rychlewicz, Uniwersytet Warszawski,
  praca magisterska „Formal sums of lattice points in cones and toric geometry”
  Promotor: dr hab. Andrzej Weber, prof. UW.

 

Nagroda specjalna zarządu Fundacji mBanku:

Jakub Skrzeczkowski, Uniwersytet Warszawski,
praca magisterska „Differentiability of solutions to perturbed structured population models with respect to perturbation parameter”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

 

2018 r.

 

Nagroda główna

Magdalena Wiertel, Uniwersytet Warszawski,

praca magisterska pt. „Struktura i własności monoidów oraz algebr Hecke-Kiselmana”

Promotor: prof. dr hab. Jan Okniński

 

Wyróżnienia

 • Bartłomiej Polaczyk, Uniwersytet Warszawski,
  praca magisterska „Concentration of the empirical spectral distribution of random matrices with dependent entries”
  Promotor: dr Radosław Adamczak
 • Katarzyna Siejek, Uniwersytet Wrocławski,
  praca magisterska „Klasyfikacja parkietaży izohedralnych o niesymetrycznych płytkach”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Świątkowski

 

2017 r.

 

Nagroda główna

Agnieszka Hejna, Uniwersytet Wrocławski,

praca magisterska pt. „O zlokalizowanych sharp funkcjach”

Promotor: prof. dr hab. Jackek Dziubański

 

Wyróżnienia

 • Konrad Deka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  publikacja naukowa opublikowana w Acta Arithmetica pt. „Some properties of regular and rational sets”,
  Promotor: dr hab. Dominik Kwietniak
 • Kamil Rychlewicz, Uniwersytet Warszawski,
  praca licencjacka pt. „Combinatorial aspects of toric ideals”,
  Promotor: dr hab. Andrzej Weber

 

2016 r.

 

Nagroda główna

Wojciech Górny, Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska pt. „Zagadnienia najmniejszego gradientu”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Rybka.

 

Wyróżnienia

 • Marcin Lara, Uniwersytet Jagielloński,
  praca magisterska pt. „Towards the inverse problem for deformations of finite group representations”
  Promotor: dr Jakub Byszewski
 • Damian Orlef, Uniwersytet Warszawski/IMPAN,
  praca magisterska pt. „Random groups are not left- orderable”
  Promotor: prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz