Nagradzamy najlepsze prace studenckie z matematyki

W 2016 roku ustanowiliśmy konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki. Można do niego zgłaszać prace magisterskie, licencjackie lub naukowe. Prace konkursowe powinny promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze. Autor zwycięskiej otrzymuje, oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i odnosi się do jego wielkich osiągnięć.

Wyróżnienia w konkursie przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 50 tys. zł: nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz do trzech wyróżnień w wysokości po 10 tys. zł.

 

W 2020 r., w naborze do 5 edycji konkursu otrzymaliśmy 54 prace studenckie. Do ścisłego finału Jury zakwalifikowało 10 najlepszych prac magisterskich i licencjackich. Oto lista tegorocznych laureatów:

 

Nagrodę główną w konkursie – 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO otrzymuje:

Paweł Poczobut, Uniwersytet Warszawski

Praca licencjacka pt. “An algebraic variant of the Fischer-Grauert Theorem”

Promotorzy: prof. dr hab. Adrian Langer i dr Piotr Achinger

 • O czym jest zwycięska praca? Znane twierdzenie W. Fischera oraz H. Grauerta z geometrii zespolonej głosi że analityczna rodzina, której włókna są izomorficzne z ustaloną spójną, zwartą rozmaitością zespoloną, jest lokalnie trywialna. W pracy dowodzimy analogiczne twierdzenie dla rozmaitości algebraicznych nad "dostatecznie dużym" ciałem algebraicznie domkniętym charakterystyki 0 - pokazujemy, że gładkie rzutowe rodziny o stałym włóknie, parametryzowane przez rozmaitość algebraiczną, są lokalnie trywialne w topologii étale.

Wyróżnienie oraz nagrodę 10 tys. zł otrzymują:

Marek Sokołowski, Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska pt. “Bounds on semi-ladder orders in sparse graph classes”

Promotor: dr Michał Pilipczuk

 • Marek Sokołowski jest doktorantem informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo interesuje się grafami – zbiorami wierzchołków oraz łączących je krawędzi. Na przykład graf tworzą wszystkie miejscowości w Polsce oraz drogi je łączące. W swoim problemie badawczym zajmował się półdrabinami, które są kombinatorycznymi obiektami opisującymi porządki liniowe w grafach. W pracy dowodzi ograniczeń dolnych i górnych na rozmiary tych obiektów w wielu znanych klasach grafów rzadkich, m.in. w grafach planarnych.

Maciej Kucharski, Uniwersytet Wrocławski

Praca magisterska pt. “Dimension-free estimates for Riesz transforms related to the harmonic oscillator”

Promotor: dr hab. inż. Błażej Wróbel

 • Doktorant na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w swoich badaniach zajmuje się analizą harmoniczną. Jest to dziedzina, której główną ideą jest rozkład obiektu (funkcji) na sumę prostszych składowych i badanie tych składowych. W swojej pracy magisterskiej zajmował się operatorami liniowymi zwanymi transformatami Riesza i szacował ich normy. Tego typu oszacowania są przydatne w pokazywaniu istnienia i znajdowaniu rozwiązań cząstkowych równań różniczkowych, co z kolei ma zastosowanie na przykład w fizyce.

Do finału zakwalifikowali się także (w kolejności alfabetycznej):

Oliwier  Biernacki, Uniwersytet Wrocławski

Praca magisterska pt. “Random walks in random environment: ruin probability in ballistic regime” Promotor: prof. dr Dariusz Buraczewski

 • Absolwent matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, ze specjalnością w zastosowaniach rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Swoje zainteresowanie matematyką finansową wykorzystuje na co dzień w pracy quanta. W swojej pracy magisterskiej pt. „Random walks in random environment: ruin probability in ballistic regime” pod kierunkiem prof. dr Dariusza Buraczewskiego rozważa model spaceru losowego w losowym środowisku, który od pół wieku budzi zainteresowanie matematyków ze względu na nietypowe właściwości. Główny wynik jego pracy dotyczy problemu ruiny w tym modelu.

Stanisław Cichomski, Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska: “Coherent distributions: examination of some open problems”

Promotor: dr John Noble

 • Czym zajmuje się w swojej pracy? Wyobraźmy sobie, że kilku ekspertów dysponuje dostępem do różnych źródeł informacji. Zakładamy, że wszystkie te źródła przekazują informacje prawdziwe, choć niekompletne, i uśrednione w inny sposób. Jeśli teraz każdego z ekspertów poprosimy, aby ocenił szansę, że w najbliższej przyszłości zajdzie pewne konkretne zdarzenie, to należy się spodziewać, że nie usłyszymy tej samej odpowiedzi. Zaskakujące jest jednak to, że – z dużym prawdopodobieństwem – oceny te nie mogą różnić się zanadto i możemy to nawet policzyć.

Damian Głodkowski, Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska: „Stabilność stanów podstawowych Sturma”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Miękisz

 • Damian Głodkowski jest doktorantem w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Matematyki i Informatyki. Jego praca magisterska dotyczy stabilności pewnych nieokresowych struktur zwanych kwazikryształami. W pracy opisał warunki konieczne do uzyskania stabilności w rodzinie ciągów Sturma oraz sytuacje, w których takiej stabilności nie ma. Jego rozważania powiązane są z różnymi dziedzinami matematyki takimi jak teoria liczb, teoria ergodyczna czy też informatyka teoretyczna.

Przemysław Grabowski, Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska pt. „Canonical lifts of Calabi-Yau varieties/ Kanoniczne podniesienia rozmaitości Calabi-Yau”

Promotor: dr Piotr Achinger

 • Przemysław Grabowski o sobie: Jestem chaotyczną osobą próbującą zrozumieć Piękno i Prawdę. Pierwszy wynik uzyskałem sam w liceum, na temat pewnego ciągu liczbowego. Potem – podczas licencjatu w małej grupie pod kierunkiem dra Borodzika udało nam się poprawić pewien wynik o węzłach. Następnie, w trakcie studiów magisterskich z drem Achingerem badałem rozmaitości algebraiczne, zbiory zer wielomianów. W badaniach odzyskiwaliśmy rozwiązania całkowite z ich reszt z dzielenia. Uzyskaliśmy ciekawe przykłady pierwszego kroku w takim procesie. To była wspaniała przygoda!

Krystian Koziatek, Uniwersytet Warszawski

praca magisterska pt. “Skin cancer recognition using ensemble of convolutional neural networks"

Promotor: dr inż. Piotr Tadeusz Biliński

 • Jest absolwentem wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na studiach specjalizował się w zagadnieniach AI, a obecnie wykorzystuje tę wiedzę zawodowo. W pracy magisterskiej stosuje deep learning do rozpoznawania typów raka skóry. Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu badania mogłyby być w przyszłości bardziej dostępne, co jest kluczowe w walce z rakiem skóry, bo wczesna diagnoza zmniejsza znacząco ryzyko śmierci. Jego promotorem był specjalista w dziedzinie AI dr inż. Piotr Biliński.

Przemysław Kucharski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Praca magisterska pt. “Sofic entropy of Toeplitz subshifts over residually finite groups”

Promotor: dr hab. Dominik Kwietniak

 • Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy dyplomowej napisanej pod opieką dr hab. Dominika Kwietniaka rozważa układy dynamiczne Toeplitza. Są to obiekty przypominające nieskończenie wiele kół zębatych, połączonych ze sobą, których ruch odbywa się w pewnym sensie względem czasu będącego abstrakcyjnym, nieliniowym tworem, nazywanym grupą rezydualnie skończoną. W swojej pracy bada chaotyczność ewolucji tych układów, mierzoną przez tzw. entropię, i uogólnia pewne jej szacowania.

Kacper Kurowski, Politechnika Warszawska

Praca licencjacka pt. „Izometrie w metryce Hausdorffa”

Promotor: dr hab. Przemysław Górka

 • Obecnie studiuje dwa kierunki na Politechnice Warszawskiej: Matematykę oraz Inżynierię i Analizę Danych. Oprócz matematyki interesuje się nowinkami naukowymi oraz origami. W swojej pracy bada to, czy wszystkie izometrie rodziny niepustych i zwartych podzbiorów z metryką Hausdorffa pochodzą od izometrii wyjściowej przestrzeni. Uzyskuje pozytywną odpowiedź na to pytanie, uogólniając znane z literatury twierdzenie dla pewnych przestrzeni geodezyjnych. Wskazuje również bogatą rodzinę kontrprzykładów.

Gratulujemy zwycięzcom i finalistom!

Artykuł o laureatach konkursu ukaże się także w Tygodniku Polityka (wydanie 14.04.2021 r.).


Masz pytania? Skontaktuj się z biurem konkursu. Biuro prowadzi Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk: krok.przyszlosc@impan.pl


Regulamin konkursu "Krok w przyszłość" znajdziesz tutaj.

 • 1.  

  Klauzula informacyjna- pośrednie zbieranie danych

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prosta 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk („Biuro konkursu „Krok w przyszłość”) z siedzibą przy ul. Śniadeckich 8, 00-656 w Warszawie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z przeprowadzeniem konkursu „Krok w przyszłość” ( dalej „Konkurs”). 
   Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzania Konkursu. Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją Konkursu. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami

 
Członkowie Jury konkursu

Paweł Strzelecki, ur. 19.06.1963 w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (1987), na którym zdobył również doktorat i habilitację. Zajmuje się różnymi działami szeroko rozumianej analizy matematycznej, w tym równaniami różniczkowymi cząstkowymi i zagadnieniami rachunku wariacyjnego, inspirowanymi także geometrią i fizyką.

Stypendysta Europejskiej Fundacji Nauki na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu (1994) oraz Fundacji Humboldta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (1999-2001 i 2002-2003). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, artykułów popularnych, przekładów książek (m.in. Martina Gardnera i Iana Stewarta), laureat Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania matematyki (2015). W kadencji 2016-2020 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (ur. 1976) jest pracownikiem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawę doktorską obronił w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2010 r. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. W latach 2012-2016 pełnił funkcję  prodziekana ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Badania naukowe Dariusza Buraczewskiego dotyczą problemów z pogranicza analizy harmonicznej oraz rachunku prawdopodobieństwa.

 

W ostatnich latach współpracował z naukowcami z Francji, Niemiec, Danii i Ukrainy. Jest autorem lub współautorem około 30 prac opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.  Za swoje badania naukowe otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2003), Stypendium Start FNP (2004), Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (2004), Nagrody Ministra: indywidualną (2008) oraz zespołowe (2003, 2008), a także Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010).

Urodzony 5 listopada 1955 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1979). Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął zaraz po studiach na macierzystym wydziale na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z matematyki zdobył na Virginia Polytechnic Institute and State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1985). Zajmował się zastosowaniami matematyki w zagadnieniach wywodzących się z mechaniki cieczy i gazów.

Od 1999 roku pracuje w mBanku, początkowo na stanowiskach specjalistycznych w obszarze analityki ryzyka rynkowego a od 2005 do 2017 roku na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności. Obecnie zajmuje się działaniami rozwoju pracowniczego, głównie w obszarze Ryzyka w mBanku.

Równolegle do pracy w mBanku, jest wciąż czynnym wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koncentruje się na przekazywaniu studentom praktycznej wiedzy w zakresie zastosowań matematyki w finansach, szczególnie w inżynierii finansowej oraz w zagadnieniach ryzyka rynkowego.

Przez szereg lat od 2002 roku prowadził specjalistyczne szkolenia w ramach oferty Warszawskiego Instytutu Bankowości, był członkiem Rady Programowej projektu BAKCYL i wolontariuszem tego programu.

dr Łukasz Pańkowski jest adiunktem w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w roku 2009 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2011 został laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w obszarze nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie teorii liczb, w szczególności analitycznych własności funkcji dzeta Riemanna i funkcji typu L oraz ich zastosowań w badaniu obiektów arytmetycznych i algebraicznych. 

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. W 2016 r. wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiego Oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), od 2006 r. jest kierownikiem Międzynarodowej Szkoły Hydrodynamiki pod auspicjami IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. 

 

Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych i 15 książek bądź wydań specjalnych czasopism naukowych. Kierował wieloma projektami krajowymi i międzynarodowymi, m.in. koordynował program US-Poland Technology Transfer Project finansowany przez Amerykańską Agencję Rozwoju US-AID. Jest twórcą i redaktorem naczelnym serii wydawniczej Springera: Geoplanet: Earth and Planetary Sciences. Otrzymał wiele cennych nagród, m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace doktorską i  habilitacyjną, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Stefana Batorego.  Naukowo specjalizuje się w hydrodynamice środowiskowej i hydrologii, zajmuje się między innymi modelowaniem matematycznym procesów zachodzących w środowisku wodnym. Pasjonuje się również zagadnieniami edukacji i popularyzacji nauki, jest m.in. członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Urodzony w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1964 – 68 pod opieką naukową Profesora Andrzeja Białynickiego-Biruli. Stopień doktora nauk matematycznych otrzymał w roku 1977 na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a jego promotorami byli Profesor Hillel Furstenberg i Profesor Boris Moiszezon. Stopień doktora habilitowanego nadała mu Rada Naukowa Instytutu PAN w Warszawie w roku 2003, a nominację na profesora nauk matematycznych otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2004.

 

W latach 1977-79 pracownik naukowy na Uniwersytecie w Bonn, a w roku 1979/80 w instytucie IHES w Bures pod Paryżem. W latach 1980 – 2006 pracował na Technionie w Hajfie od roku 2000 jako profesor zwyczajny. W roku 1986/87 visiting professor na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku,

w  roku 1987/88  pracował na  Uniwersytecie Brytyjskiej Kolumbii w Wankuwerze, a w roku 1994/95 w Instytucie Maxa Plancka w Bonn. Na przełomie 2002/2003 roku pracownik  Instytutu PAN w Warszawie, a w 2006 roku w Uniwersytecie Kalifornii w Davis. Od września 2006 pracuje na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej na Politechnice Rzeszowskiej. Autor prac naukowych w wielu dziedzinach: Algebra Przemienna, Geometria Algebraiczna, Kombinatoryka, Topologia nisko-wymiarowa, Geometryczna Teoria Grup.

Urodzony w 1979 r.  Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, na którym zdobył doktorat i habilitacje. Zajmuje się geometrią algebraiczną,  w szczególności geometrią rozmaitości hiperkahlerowskich i geometrią rozmaitości Calabi Yau.
Doświadczenie naukowe zdobywał między innymi na Uniwersytecie w Zurych (2012-2013, 2015-2017). Wcześniej na stypendiach Marie Curie w Liverpoolu (2005) i Eager (2004) na Uniwersytecie w Warwick.
Zdobywca srebrnego medalu na matematycznej olimpiadzie międzynarodowej. Jest między innymi laureatem stypendiów START FNP, stypendium ministra oraz stypendium CITTRU.

 
Laureaci konkursu

2019 r.

 

Nagroda główna

Wojciech Wawrów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
praca licencjacka pt. „Algebraic curves and Jacobian varieties”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Gajda.

 

Wyróżnienia:

 • Daniel Danielski, Uniwersytet Wrocławski,
  praca magisterska pt. „Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera”
  Promotor: prof. dr hab. Jackek Świątkowski.
 • Kamil Rychlewicz, Uniwersytet Warszawski,
  praca magisterska „Formal sums of lattice points in cones and toric geometry”
  Promotor: dr hab. Andrzej Weber, prof. UW.

 

Nagroda specjalna zarządu Fundacji mBanku:

Jakub Skrzeczkowski, Uniwersytet Warszawski,
praca magisterska „Differentiability of solutions to perturbed structured population models with respect to perturbation parameter”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

 

2018 r.

 

Nagroda główna

Magdalena Wiertel, Uniwersytet Warszawski,

praca magisterska pt. „Struktura i własności monoidów oraz algebr Hecke-Kiselmana”

Promotor: prof. dr hab. Jan Okniński

 

Wyróżnienia

 • Bartłomiej Polaczyk, Uniwersytet Warszawski,
  praca magisterska „Concentration of the empirical spectral distribution of random matrices with dependent entries”
  Promotor: dr Radosław Adamczak
 • Katarzyna Siejek, Uniwersytet Wrocławski,
  praca magisterska „Klasyfikacja parkietaży izohedralnych o niesymetrycznych płytkach”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Świątkowski

 

2017 r.

 

Nagroda główna

Agnieszka Hejna, Uniwersytet Wrocławski,

praca magisterska pt. „O zlokalizowanych sharp funkcjach”

Promotor: prof. dr hab. Jackek Dziubański

 

Wyróżnienia

 • Konrad Deka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  publikacja naukowa opublikowana w Acta Arithmetica pt. „Some properties of regular and rational sets”,
  Promotor: dr hab. Dominik Kwietniak
 • Kamil Rychlewicz, Uniwersytet Warszawski,
  praca licencjacka pt. „Combinatorial aspects of toric ideals”,
  Promotor: dr hab. Andrzej Weber

 

2016 r.

 

Nagroda główna

Wojciech Górny, Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska pt. „Zagadnienia najmniejszego gradientu”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Rybka.

 

Wyróżnienia

 • Marcin Lara, Uniwersytet Jagielloński,
  praca magisterska pt. „Towards the inverse problem for deformations of finite group representations”
  Promotor: dr Jakub Byszewski
 • Damian Orlef, Uniwersytet Warszawski/IMPAN,
  praca magisterska pt. „Random groups are not left- orderable”
  Promotor: prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz