Wyspecjalizowany moduł platformy mBank CompanyNet, który umożliwia składanie elektronicznych zleceń i dyspozycji oraz przeglądanie danych czynnych transakcji akredytyw dokumentowych, inkas i gwarancji bankowych.

Korzyści

 •  

  przyspieszenie i uproszczenie procesu składania zleceń

 •  

  bieżący dostęp do danych transakcji oraz dokumentów bankowych i komunikatów SWIFT

 •  

  obniżenie kosztów obsługi transakcji

 •  

  elastyczna obsługa operacji dokumentowych i gwarancji – wykorzystanie szablonów dokumentów, dostęp do negocjacji tekstów listów gwarancyjnych w wielu językach

Dla kogo?

Finansowanie handlu to istotne ułatwienie dla firm, które:

 •  

  w rozliczeniach ze swoimi zagranicznymi kontrahentami często korzystają z akredytywy lub inkasa,

 •  

  regularnie korzystają z gwarancji mBanku, w celu zabezpieczenia realizacji swoich zobowiązań umownych w transakcjach krajowych i zagranicznych

Rodzaje zleceń

 • 1.  

  Akredytywa dokumentowa własna (importowa)

  • Jest idealną formą regulowania należności w transakcjach zagranicznych. Umożliwia importerowi uzyskanie odroczonych terminów płatności i zabezpieczenie prawidłowego wykonania kontraktu przez eksportera. Jeśli rozpoczynasz współpracę z nowym kontrahentem, któremu nie ufasz, lub potrzebujesz od banku wsparcia dla realizacji swoich inwestycji, akredytywa jest właściwym rozwiązaniem.

    

   Importer towarów lub usług, działając jako zleceniodawca akredytywy dokumentowej własnej (importowej), może:

   • złożyć elektroniczne zlecenie otwarcia akredytywy własnej na formularzu, którego wypełnienie ułatwiają podpowiedzi w postaci list rozwijalnych oraz automatyczna walidacja kompletności i spójności danych w określonych, powiązanych ze sobą, polach zlecenia

   • składać elektroniczne zlecenia i dyspozycje dotyczące czynnej akredytywy własnej:

    • zlecenie zmiany warunków czynnej akredytywy
    • zlecenie zniesienia wskazanych przez bank zastrzeżeń do dokumentów handlowych, zaprezentowanych przez beneficjenta akredytywy
    • zlecenie podtrzymania wskazanych przez bank zastrzeżeń do dokumentów handlowych, zaprezentowanych przez beneficjenta
    • wniosek o okazanie dokumentów niezgodnych
    • zlecenie zamknięcia akredytywy
    • zlecenie spisania niewykorzystanego salda akredytywy
   • przeglądać dane wszystkich swoich czynnych akredytyw (w tym akredytyw obsługiwanych w sposób tradycyjny, poza systemem mBank CompanyNet) oraz przygotowane w banku dokumenty i potwierdzenia, związane z realizacją zleceń złożonych za pomocą systemu mBank CompanyNet

   • monitorować przebieg obsługi zleceń i dyspozycji, na podstawie informacji systemowych o ich aktualnych statusach

 • 2.  

  Akredytywa dokumentowa obca (eksportowa)

  • Jest doskonałą dla eksportera formą prowadzenia rozliczeń w handlu z zagranicznymi kontrahentami. Zabezpiecza jego interesy, zapewniając jednocześnie szybkie finansowanie kontraktu. Dzięki akredytywie dokumentowej dostawca zdobywa pewność, że jego zagraniczny partner nie wycofa się z transakcji oraz otrzyma swoją należność po dostarczeniu do banku dokumentów potwierdzających wysłanie towaru.

   Eksporter towarów lub usług, będący beneficjentem akredytywy dokumentowej obcej (eksportowej) otwartej na jego rzecz przez inny bank i awizowanej za pośrednictwem mBanku S.A., może:

   • składać elektroniczne zlecenia dotyczące czynnej akredytywy obcej, której dane może przeglądać za pomocą systemu mBank CompanyNet:

    • zlecenie prezentacji dokumentów handlowych - w celu uzyskania zapłaty w ramach akredytywy obcej
    • zlecenie dyskonta należności z tytułu akredytywy obcej
    • zlecenie zamknięcia akredytywy obcej
    • inne dyspozycje dotyczące czynnych akredytyw obcych
   • przeglądać dane wszystkich swoich czynnych akredytyw (w tym akredytyw obsługiwanych w sposób tradycyjny, poza systemem mBank CompanyNet) oraz przygotowane w banku dokumenty i potwierdzenia, związane z realizacją zleceń złożonych za pomocą systemu mBank CompanyNet

   • monitorować przebieg obsługi zleceń i dyspozycji, na podstawie informacji systemowych o ich aktualnych statusach

 • 3.  

  Inkaso dokumentowe importowe

  • Jest polecane jako uwarunkowana i bezgotówkowa forma rozliczeń w obrotach zagranicznych dla małych i średnich firm importowych.

   Przedmiotem inkasa importowego mogą być dokumenty handlowe (takie jak faktury, dokumenty transportowe, dokumenty dające prawo do dysponowania towarem) i finansowe (takie jak weksle własne, weksle trasowane, czeki i inne o podobnym charakterze, stosowane w celu uzyskania zapłaty).

   Importer towarów lub usług, będący płatnikiem inkasa importowego, może:

   • złożyć elektroniczne zlecenie zapłaty za dokumenty nadesłane do inkasa - zlecenie pokrycia inkasa importowego

   • składać elektroniczne dyspozycje dotyczące inkasa importowego, w szczególności dyspozycje dotyczące sposobu wydania (przekazania) dokumentów handlowych

   • monitorować przebieg obsługi zleceń i dyspozycji, na podstawie informacji systemowych o ich aktualnych statusach

   • przeglądać w systemie dane wszystkich czynnych transakcji

   • przeglądać i importować określone typy dokumentów przygotowane w banku w związku z realizacją zlecenia

 • 4.  

  Gwarancja bankowa

  • Gwarancja mBanku to wiarygodne zabezpieczenie wykonania przez jej zleceniodawcę różnorodnych zobowiązań, w transakcjach eksportowych, importowych i w obrocie krajowym.

   Treść i formę zobowiązania gwarancyjnego można dostosować (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa), do przedmiotu zobowiązania i oczekiwań beneficjenta

   Korzystając z systemu mBank CompanyNet klient może:

   • złożyć elektroniczną dyspozycję zlecenia udzielenia gwarancji (w tym poręczenia, awalu na wekslu lub akredytywy stand-by) na formularzu, którego wypełnienie ułatwiają podpowiedzi w postaci list rozwijalnych oraz automatyczne potwierdzenie kompletności i spójności danych w powiązanych ze sobą polach

   • uzgadniać (negocjować) z bankiem niestandardową treść gwarancji

   • przeglądać dane wszystkich swoich czynnych gwarancji (także wystawionych na podstawie zleceń papierowych), oraz przygotowane w banku dokumenty i potwierdzenia, dotyczące zleceń złożonych za pomocą systemu mBank CompanyNet

   • złożyć elektroniczne zlecenie zmiany kwoty lub daty ważności gwarancji, albo inną dyspozycję, dotyczącą dowolnej czynnej gwarancji, dostępnej za pośrednictwem systemu mBank CompanyNet

   • monitorować przebieg obsługi zleceń i dyspozycji, na podstawie informacji systemowych o ich aktualnych statusach

Wymagania

Udostępnienie produktu odbywa się standardowo na podstawie Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego z opcją korzystania z modułu Finansowanie handlu, po uprzednim zapoznaniu się z „Regulaminem udostępniania i obsługi produktów Trade Finance za pośrednictwem internetowego systemu bankowości elektronicznej”.

Warunkiem technicznym, koniecznym do korzystania z platformy mBank CompanyNet, jest posiadanie przez klienta dostępu do komputera klasy PC z MS Windows (XP, Vista, 7 lub 8), podłączonego do internetu, korzystającego z przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.

Zobacz również

Contact Center 

wsparcie klientów MSP i korporacji w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej - więcej

dla telefonów stacjonarnych, opłata za jeden impuls niezależnie od czasu rozmowy
dla połączeń międzynarodowych i komórkowych, opłata zgodnie z taryfą operatora