W ramach transakcji forfaitingu mBank nabywa - w drodze dyskonta, zawsze bez regresu do zbywcy – odroczone, najczęściej średnioterminowe lub długoterminowe należności wekslowe eksportera, udokumentowane wekslem własnym lub wekslem trasowanym. mBank utrzymuje trwale relacje biznesowe z wyspecjalizowanymi instytucjami forfaitingowymi w Europie

Korzyści

 •  

  alternatywne w stosunku do kredytu finansowanie dostaw eksportowych

 •  

  budowanie przewagi konkurencyjnej, poprzez oferowanie kontrahentom znacząco wydłużonych terminów płatności za kosztowne dostawy

 •  

  wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności importera (dłużnika wekslowego)

 •  

  szybki i niezawodny spływ należności eksportowych

 •  

  poprawa płynności i wskaźników ekonomicznych eksportera (dostawcy)

 •  

  uwolnienie eksportera od ryzyka handlowego, politycznego, kursowego

 •  

  możliwość sprzedaży na rynki o podwyższonym ryzyku

Dla kogo?

Forfaiting to rozwiązanie problemu finansowania transakcji w szczególności dla eksporterów oraz importerów maszyn i urządzeń lub linii  technologicznych, których produkcja wymaga kosztownego i długotrwałego przygotowania. 

Warunki korzystania z forfaitngu w mBanku

 •  

  istnienie zbywalnych, bezspornych odroczonych kontraktowych wierzytelności eksportowych

 •  

  pozytywna ocena zdolności kredytowej importera (dłużnika wekslowego)

 •  

  warunki cenowe negocjowane są indywidualnie - z uwzględnieniem terminów płatności weksli i ryzyka transakcji