Jak to działa?

Występujemy w roli banku importera/kupującego – płatnika inkasa. Kiedy z banku podawcy otrzymamy instrukcję, jak wykonać czynności inkasowe, wzywamy naszego klienta – płatnika, aby zapłacił lub zabezpieczył płatność zgodnie z tą instrukcją.

 

Zlecenia dotyczące pokrycia inkasa importer może  składać w formie papierowej albo w internetowym systemie bankowości elektronicznej mBank CompanyNet.

 

Inkaso dokumentowe importowe to forma rozliczeń bezgotówkowych między eksporterem i importerem. Regulują je przepisy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu URC „Jednolite reguły dotyczące inkasa”.

 

Inkaso może obejmować dokumenty handlowe (faktury, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i dokumenty finansowe (weksle).

Kto uczestniczy w inkasie importowym?

 • 1.  

  Więcej informacji

  • zleceniodawca inkasa (podawca inkasa) - eksporter, który składa w swoim banku dokumenty, ze zleceniem inkasowym precyzującym warunki, na jakich dokumenty wydamy kupującemu; eksporter rozpoczyna procedurę inkasa

   bank zleceniodawcy (bank podawcy) - bank eksportera, który przekazuje dokumenty do banku importera (kupującego)

   bank pośredniczący (bank inkasujący) - bank importera, który inkasuje zapłatę lub odbiera od importera przyrzeczenie zapłaty, a w zamian wydaje dokumenty

   płatnik - importer, któremu prezentuje się dokumenty i który płaci ustaloną kwotę lub zobowiązuje się ją zapłacić w ściśle określonym terminie

 
Co zyskujesz?

 • niższe koszty bankowej obsługi transakcji - w porównaniu z akredytywą dokumentową
 • ograniczasz ryzyko, że nie otrzymasz zamówionego towaru – importer płaci za dokumenty, które opisują towar już wysłany
 • możesz uzyskać odroczenie płatności
 • operacja trwa krócej w porównaniu z akredytywą dokumentową

 

 

Jakie są rodzaje inkasa dokumentowego?

 • 1.  

  Inkaso gotówkowe

  • (D/P – „documents against payment” lub CAD – „cash against documents”) Bank jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe tylko wtedy, gdy importer zapłaci.

 • 2.  

  Inkaso akceptacyjne

  • (D/A – „documents against acceptance”)

   Bank jako inkasujący wydaje importerowi dokumenty handlowe w zamian za to, że zaakceptuje on terminowy weksel trasowany.

 • 3.  

  Inkaso w zamian za weksel własny

  • („promissory note”)

   Bank jako inkasujący wydaje importerowi dokumenty handlowe w zamian za weksel własny importera.

 • 4.  

  Inkaso kapitańskie

  • (inkaso bezpośrednie – „direct collection”)

   Dokumenty handlowe wysyła się pocztą kapitańską z towarem bezpośrednio do banku inkasującego (z pominięciem banku eksportera).

Dla kogo?

Dla klientów, którzy chcą ograniczyć ryzyko związane z towarem - importer (płatnik inkasa) ma wgląd do dokumentów inkasowych (reprezentujących towar), jeszcze zanim za niego zapłaci albo zobowiąże się zapłacić w odroczonym terminie.