Mniej ograniczeń. Wiecej swobody.
Poznaj nowy mBank CompanyNet

 

Łączy w sobie cechy transakcyjne i komunikacyjne. Umożliwia zarządzanie dowolną strukturą rachunków klientów banku i realizację zleceń płatniczych krajowych (w tym przelewów natychmiastowych), zagranicznych, SEPA i EuroEkspres, poleceń wypłaty, przekazów pocztowych, przelewów na rachunki organów podatkowych oraz ZUS.

Dostępne opcje pozwalają efektywnie zarządzać płynnością oraz limitami kredytowymi, łącząc platformę z odpowiednimi rachunkami i funkcjami produktów lokacyjnych i produktów zarządzania płynnością np.: pooling wierzytelności, skonsolidowane saldo netto, konsolidacja sald itp. Dla klientów, dla których mBank prowadzi obsługę kolekcji i identyfikacji płatności, istnieje w mBank CompanyNet możliwość obsługi masowych płatności polecenia zapłaty.

Zależnie od wolumenu transakcji mBank CompanyNet optymalizuje sposób realizacji zleceń płatniczych, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań co do uprawnień użytkowników.

Akceptacja zleceń odbywa się zgodnie ze wskazanymi schematami uprawnień, może być przeprowadzona po zalogowaniu się do platformy CompanyNet z dowolnego miejsca globu i strefy czasowej. Przysługujące użytkownikom limity i kwoty transakcji, w ramach których mogą realizować operacje, są odpowiednio prezentowane w wybranej walucie i przeliczone według określonego kursu, dzięki czemu eliminuje się problem możliwych różnic walutowych.

Korzyści

 •  

  zarządzanie szerokim wachlarzem operacji krajowych, zagranicznych i krótkoterminowymi przepływami finansowymi i rezerwami pieniężnymi (cash management) z dowolnego miejsca na świecie

 •  

  elastyczność w zarządzaniu operacjami bankowymi: m.in. możliwość tworzenia wzorców często powtarzających się zleceń, paczkowanie transakcji, stosowanie skrótów do wybranych funkcji

 •  

  dostęp on-line do informacji finansowej: udostępnienie statusów realizowanych operacji, informacje o zadaniach oczekujących

 •  

  wygodna administracja uprawnieniami użytkowników i elektroniczna karta wzorów podpisów

 •  

  integracja z systemami finansowo-księgowymi

 •  

  gwarancja bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji

Dodatkowe korzyści

 • dostęp on-line do bieżącej informacji o saldach i obrotach na rachunkach, a także do szczegółowej informacji o transakcjach i operacjach dokonanych i będących w trakcie realizacji
 • użytkownicy, zgodnie z uprawnieniami, przygotowywują raporty indywidualne lub standardowe, wszystkie w trybie on-line względem odpowiednich parametrów, np. wszystkie rachunki, data i godzina księgowania, kontrahenci, numery referencyjne itp.
 • zawartość raportów opiera się na danych dotyczących operacji na rachunkach krajowych (prowadzonych w mBanku) i może być poszerzona o informacje pochodzące z wyciągów rachunków bankowych prowadzonych w dowolnym miejscu na świecie
 • pozyskane w ramach modułu informacje mogą być wykorzystane w części analitycznej platformy CompanyNet, która umożliwia prowadzenie on-line analiz informacji o saldach na rachunkach klientów, lub analiz transakcji historycznych, wykonanych pomiędzy rachunkami
 • w ramach modułu informacyjnego użytkownicy uzyskują również dostęp do aktualnych informacji rynkowych, danych makroekonomicznych, kursów walutowych

Proces wymiany danych pomiędzy platformą mBank CompanyNet a systemami ERP, finansowo-księgowymi (FK) i kadrowo-płacowymi (HR), jak również realizacja operacji finansowych w obrębie tych systemów, mogą zostać zautomatyzowane poprzez integrację platformy bankowej i systemu wewnętrznego klienta

Najważniejsze funkcje platformy mBank CompanyNet

 • 1.  

  Typy zleceń

  • Moduł transakcyjny platformy mBank CompanyNet to dostęp do szerokiego zakresu zleceń finansowych. Dzięki zróżnicowanym funkcjonalnościom, użytkownicy platformy CompanyNet otrzymują możliwość zarządzania płatnościami w sposób zgodny z ich potrzebami.

   Możliwość nadania indywidualnych uprawnień dla każdego z użytkowników pozwala na wykonywanie złożonych operacji na zleceniach - od ich wprowadzenia, edycji, parametryzacji trybu i sposobu realizacji, po autoryzację, czy też usunięcie.

   W module transakcyjnym platformy CompanyNet wyświetlana jest na Pulpicie zbiorcza informacja w postaci Widgetu na temat zadań do wykonania na wszystkich typach zleceń. Ponadto użytkownik ma dostęp do bieżących informacji na temat poszczególnych zleceń na każdym etapie ich przetwarzania. Moduł transakcyjny mBank CompanyNet umożliwia przeprowadzenie następujących transakcji:

   • przelew krajowy (zarówno w zł, jak i w walucie obcej)
   • przelew Sorbnet, ExpressElixir oraz BlueCash
   • przelew krajowy masowy oraz płatność w imieniu
   • przelew do ZUS (od 1 stycznia 2018 roku realizowany w formie przelewu krajowego, masowego lub płatności w imieniu)
   • przelew walutowy wewnętrzny
   • przelew zagraniczny
   • przelew SEPA
   • przelew EuroEkspres
   • przelew do ZUS
   • przelew do ZUS
   • podatki
   • przekaz pocztowy
   • polecenie zapłaty
   • polecenie zapłaty masowe
   • uruchomienie transzy kredytu
   • wcześniejsza spłata kredytu
   • lokata
 • 2.  

  Tryby realizacji zleceń

  • Moduł transakcyjny mBank CompanyNet, dzięki dużej funkcjonalności i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w sferze zarządzania zleceniami, pozwala na wprowadzenie przez użytkownika szczegółowych parametrów realizacji zleceń, co istotnie pomaga w efektywnym zarządzaniu płatnościami. Platforma mBank CompanyNet umożliwia używanie następujących parametrów realizacji zleceń:

   • oznaczenie trybu realizacji płatności jako SORBNET - polega na przesyłaniu zleceń finansowych do beneficjentów z opcją ich niezwłocznego księgowania (opcja oznaczenia transakcji poniżej 1 mln. zł.).
    Tryb realizacji nie jest dostępny dla składek ZUS przesyłanych w formie przelewu krajowego, masowego lub płatności w imieniu po 1 stycznia 2018 roku
   • oznaczenie trybu realizacji płatności jako ExpressElixir – polega na przesłaniu za pomocą usługi ExpressElixir zleceń finansowych do beneficjentów z ich realizacją w czasie rzeczywistym (opcja umożliwia realizację płatności w czasie rzeczywistym okresie dostępności rozliczeń z bankiem beneficjenta)
   • oznaczenie trybu realizacji płatności jako BlueCash – polega na przesłaniu za pomocą usługi BlueMedia zleceń finansowych do beneficjentów z ich realizacją w czasie rzeczywistym (opcja umożliwia realizację płatności w czasie rzeczywistym okresie dostępności rozliczeń z bankiem beneficjenta)
   • parametr „Data realizacji” - umożliwia realizację wcześniej autoryzowanych zleceń z datą przyszłą, co pozwala na przygotowanie i zarządzanie procesem realizacji płatności, np. w okresie nieobecności osób podpisujących zlecenia płatnicze
   • parametr „Stop transakcja” – platforma CompanyNet automatycznie wstrzyma realizację płatności po jej wysłaniu do realizacji do czasu podjęcia przez Klienta decyzji o faktycznej konieczności realizacji transakcji
   • parametr „Oczekujące na środki” – platforma CompanyNet automatycznie weryfikuje stan salda na rachunku do końca dnia operacyjnego, realizując zlecenia zgodnie z księgowanymi wpłatami na rachunek, co znacząco wpływa na efektywność realizacji zleceń
   • parametr „Cykliczne” - łatwe definiowanie zleceń mających charakter okresowy, pozwala na zaoszczędzenie czasu, który byłby potrzebny do ich manualnego wprowadzania
   • parametr „Zlecenia z harmonogramem” - możliwość definiowania zleceń zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem ich rozpoczęcia i zakończenia
 • 3.  

  Bazy kontrahentów i wzorce zleceń

  • Platforma mBank CompanyNet umożliwia przechowywanie danych kontrahentów, dzięki czemu użytkownik tworzący nowe zlecenie nie musi każdorazowo wprowadzać danych beneficjenta, lecz może wykorzystać dane zapisane we wcześniej przygotowanej bazie kontrahentów.

   Dla ułatwienia zarządzania bazą kontrahentów platforma CompanyNet oferuje możliwość grupowania kontrahentów. Kontrahent może należeć do jednej lub wielu grup, dowolnie tworzonych przez użytkownika. Możliwość grupowania kontrahentów zwiększa efektywność zarządzania ich danymi, przetwarzanymi w CompanyNet, oraz przyspiesza proces tworzenia zleceń.

   Dzięki zastosowaniu bazy wzorców zleceń użytkownik ma możliwość tworzenia szablonów z częściowo uzupełnionymi danymi, takimi jak np. numer rachunku, czy nazwa beneficjenta. Wielokrotne wykorzystywanie wzorców w znaczny sposób skraca czas niezbędny do wprowadzenia danych.

 • 4.  

  Komunikacja

  • Za pośrednictwem formularzy komunikacyjnych użytkownik mBank CompanyNet , bez konieczności wychodzenia z biura, może składać różnego rodzaju dyspozycje dotyczące bieżącej obsługi rachunków, co istotnie przyspiesza proces ich realizacji.

   mBank CompanyNet to nowoczesne narzędzie współpracy klienta z bankiem. Wiele spraw, które dotychczas wymagały osobistego lub telefonicznego kontaktu z bankiem, może zostać załatwionych dzięki wykorzystaniu ”Wniosków” i  "Wiadomości", umożliwiających obustronną, i co najważniejsze bezpieczną, komunikację.

 • 5.  

  Zarządzanie płynnością

  • Łatwy i wygodny dostęp do informacji finansowych
   mBank CompanyNet udostępnia podgląd wszystkich lub wskazanych przez klienta rachunków. Z poziomu listy rachunków dostępne są m.in. informacje na temat pełnego numeru, waluty oraz bieżącego salda każdego rachunku. Dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych rachunków można nadawać własne nazwy rachunkom, możliwe jest również pobranie wyciągu elektronicznych oraz wymiana plików pomiędzy systemami finansowo księgowymi. System mBank CompanyNet umożliwia również dostęp do szczegółowych informacji na temat poszczególnych rachunków, w tym do danych na temat aktualnego oprocentowania rachunku, kwot uznań i obciążeń oraz dostępnych środków uwzględniających przyznane limity kredytowe.

   Zaawansowane możliwości przeszukiwania informacji
   Zastosowanie różnego rodzaju filtrów i różnorodnych parametrów pozwala na wyszukanie wybranych zleceń, umożliwia także eksport historii rachunku do pliku, co stanowi udogodnienie w przygotowywaniu rozmaitych zestawień. Z poziomu listy rachunków można dodatkowo przejść do informacji na temat lokat, przydzielonych limitów kredytowych oraz gotowych raportów przygotowywanych przez bank.

   Efektywne zarządzanie finansami
   Narzędziem wspomagającym efektywne zarządzanie płynnością jest zlecenie założenia lokaty. Użytkownik ma możliwość zlecenia utworzenia lokaty na dowolną kwotę i na samodzielnie zdefiniowany okres. W momencie składania takiego zlecenia system informuje użytkownika jak będzie oprocentowana lokata przy uwzględnieniu okresu, kwoty i waluty lokaty. Dodatkowo, z poziomu listy kontraktów terminowych użytkownik może w każdym momencie złożyć dyspozycję zmiany warunków lokaty lub dyspozycję zerwania założonej lokaty przed terminem jej wygaśnięcia, lub w najbliższym terminie jej odnowienia. W zleceniu założenia lokaty klient może określić rachunek, na który nastąpi zwrot kapitału a także rachunek, na który zostaną wypłacone odsetki. W trakcie trwania lokaty te rachunki mogą być modyfikowane.

   Przejrzysty i klarowny dostęp do oferty kredytowej
   Klienci korzystający z oferty kredytowej mBanku mają możliwość dostępu do szczegółowych danych na temat danej umowy kredytowej. W systemie zawsze prezentowana jest aktualna kwota wykorzystanego limitu kredytowego oraz saldo pozostałe do wykorzystania. Ponadto system na bieżąco wskazuje najbliższe zobowiązania z tytułu obsługi kredytu.

 • 6.  

  Tworzenie raportów

  • Platforma mBank CompanyNet posiada zaawansowane mechanizmy pozwalające na tworzenie raportów. Klient jest powiadamiany o oczekujących na niego nowych raportach na stronie głównej platformy CompanyNet. Wszystkie raporty powstają na bazie udostępnionych w platformie szablonów raportów.

   Dzięki funkcji „Subskrypcja”, klient może określić, które raporty będą tworzone automatycznie, według indywidualnie definiowanych parametrów. Raport można wyeksportować do pliku w jednym z następujących formatów: xml, csv, dat lub w txt. Eksport raportu do pliku umożliwia poddanie zawartych w nim danych dalszej obróbce i wykorzystanie ich w różnego rodzaju zestawieniach finansowych.

   Dodatkowo bank może dostarczać klientom raporty w formie plików. Raporty takie, zgodnie z uprawnieniami użytkowników, mogą być pobierane z platformy CompanyNet za pomocą prostego mechanizmu umożliwiającego zapisywanie plików na zasobach dostępnych dla użytkownika lokalnie. Mechanizm ten umożliwia dostarczenie klientom zarówno raportów zawierających informacje o kursach walut banku jak również średnie kury NBP oraz wiele innych raportów analitycznych, których format uzgadniany jest przez bank bezpośrednio z klientem.

Wymagania

 •  

  udostępnienie produktu odbywa się standardowo na podstawie Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego (ZURB)

 •  

  warunkiem technicznym, wymaganym do korzystania z systemu mBank CompanyNet, jest posiadanie przez klienta dostępu do komputera klasy PC podłączonego do sieci internet, korzystającego z przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej, Mozilla Firefox lub Google Chrome

Zobacz również

Contact Center 

wsparcie klientów MSP i korporacji w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej - więcej

dla telefonów stacjonarnych, opłata za jeden impuls niezależnie od czasu rozmowy
dla połączeń międzynarodowych i komórkowych, opłata zgodnie z taryfą operatora