Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, zanim złożysz wniosek o Tarczę Finansową PFR 2.0

 • 1.  

  Możesz ubiegać się o wsparcie jeśli, prowadzisz działalność w ramach jednego lub więcej kodów PKD:

    • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
    • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
    • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
    • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
    • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
    • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
    • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
    • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
    • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
    • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
    • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
    • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
    • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
    • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
    • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
    • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
    • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
    • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
    • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
    • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
    • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
    • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
    • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
    • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
    • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
    • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
    • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
    • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
    • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
    • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
    • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
    • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
    • 86.90.D Działalność paramedyczna;
    • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
    • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
    • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
    • 91.02.Z Działalność muzeów;
    • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
    • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
    • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
    • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
    • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
    • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
    • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
    • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
    • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
    • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
    • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
    • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
    • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
    • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
    • 85.59.A Nauka języków obcych;
    • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
    • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 2.  

  Subwencję finansową otrzymać może tylko przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców, tj.:

   • osoba fizyczna,
   • osoba prawna,
   • jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przyznano zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
   • wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej,
   • spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja - jeżeli prowadzą działalność gospodarczą.

   Beneficjent programu musi być wpisany do CEIDG/rejestru przedsiębiorstw w KRS.

 • 3.  

  Możesz ubiegać się o wsparcie w ramach programu dla mikrofirm, jeśli spełniasz wszystkie wymagania:

  • jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;

   • Twoja firma jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
   • zatrudniałeś 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników;
   • nie masz zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym nie będą uznawane za zaległość:
    - rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie,
    - zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,
    - złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych;
   • prowadziłeś działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o subwencję finansową. W dniu złożenia wniosku Twoja firma nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji;
   • prowadziłeś działalność gospodarczą w co najmniej jednej z branż o określonych w programie kodach PKD -– 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję;
   • odnotowałeś spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:
    - od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
    - od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
   • posiadasz rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a główny beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” (w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03)). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji, gdy przedsiębiorca i/lub jego główny beneficjent zobowiąże się przenieść rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ciągu 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach programu;
   • spełniasz warunki określone w sekcji 3.1 Tymczasowych Ram Pomocy.
 • 4.  

  Możesz ubiegać się o wsparcie w ramach programu dla MŚP, jeśli spełniasz wszystkie wymagania:

   • jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
   • Twoja firma jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
   • zatrudniałeś na dzień 31 grudnia 2019 r. – a jeśli tego dnia nie zatrudniałeś – to na 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 249 pracowników;
   • nie masz zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję przy czym nie będą uznawane za zaległość:
    - rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
    - zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
    - złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych;
   • prowadziłeś działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o subwencję finansową. W dniu złożenia wniosku Twoja firma nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji;
   • prowadziłeś działalność gospodarczą w co najmniej jednej z branż o określonych w programie kodach PKD - 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję;
   • odnotowałeś spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:
    - od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
    - od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
   • odnotowałeś spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie:
    - od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) lub
    - od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o prognozę, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste).
    Pokrycie kosztów stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów gospodarczych;
   • wykazałeś koszty stałe w okresie od listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.
    Koszty stałe oznaczają faktyczną stratę brutto (wynik finansowy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe):
    - wykazaną w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych, z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz
    - uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł;
   • posiadasz rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a główny beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” (w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03)). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji, gdy przedsiębiorca i/lub jego główny beneficjent zobowiąże się przenieść rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ciągu 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach programu;
   • spełniasz warunki określone w dokumencie Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (sekcja 3.12).
 • 5.  

  Jesteś Dużym Przedsiębiorcą? Możesz ubiegać się o subwencję w ramach Programu na zasadach MŚP jeśli:

   • 25% lub więcej Twojego kapitału zakładowego lub praw głosu jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane, wspólnie lub indywidualnie, przez jeden lub więcej organów publicznych
   • samodzielnie (bez wspólników i podmiotów powiązanych) zatrudniasz do 249 pracowników, a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR oraz
   • nie jesteś Mikrofirmą,
   • nie skorzystałeś z programu Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.
 • 6.  

  Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  • Zanim złożysz wniosek, sprawdź, czy:

   1. prowadzisz działalność w branżach objętych programem,
   2. Twoja firma spełnia definicję mikrofirmy lub MŚP,
   3. spełniasz warunki programu dotyczące zatrudnienia,
   4. nie masz zaległości ZUS i US (zgodnie z terminami)
   5. osoba, która złoży wniosek o subwencję jest umocowana do jednoosobowej reprezentacji firmy. Jeśli nie, to poprosimy Cię o załączenie na wniosku pełnomocnictwa na rzecz osoby, która będzie składała wniosek. Pełnomocnictwo należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
   6. złożyłeś do organu podatkowego plik JPK_V7M lub JPK_V7K (pamiętaj, żeby zrobić to z wyprzedzeniem; organ podatkowy ma 7 dni na to, aby przekazać dane do PFR).

   Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź, jaką kwotę subwencji możesz uzyskać.

Mikrofirmy

MŚP

Maksymalna kwota finansowania dla Mikrofirm to 324 tys. zł.

Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł.

Status mikrofirmy: zatrudniałeś 31 grudnia 2019 r. – a jeśli tego dnia nie zatrudniałeś to 31 lipca 2020 – co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela). Roczny obrót Twojej firmy lub suma bilansowa nie przekraczają 2 mln EUR.

Status MŚP: 31 grudnia 2019 r. zatrudniałeś do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym nie masz statusu mikrofirmy.

 

Sprawdź także

Wniosek o subwencję

Zasady umarzania subwencji

Pytania i odpowiedzi

Program Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.  
Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne.