Kredyt UE case study

Przykład wyliczenia

 •  

  Case study nr 1 (system refundacyjny)

  • Średnie przedsiębiorstwo planuje nową inwestycję w woj. warmińsko - mazurskim (intensywność wsparcia max 60proc.). Wartość łącznych kosztów kwalifikowanych netto planowanej inwestycji to 8 mln zł. Deklarowany wkład własny stanowić będzie 2 mln zł (25 proc.).
   Zakłada się finansowanie inwestycji z udziałem kredytu, a dotacja ma być wypłacana w trybie refundacji (brak zaliczek).

 •  

  Jaka jest możliwa struktura kredytu UE dla planowanej inwestycji?

  • Kwota kredyt UE – 6,0 mln zł, w tym:

   • część pomostowa (4,8 mln zł) - na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych objętych dotacją. Rekomendowane jest ustanowienie zabezpieczenia w formie cesji należności z tytułu dotacji na spłatę części kapitału udzielonego kredytu
   • część inwestycyjna (1,2 mln zł) - na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanej inwestycji
   • wkład własny (2 mln zł)
 •  

  Case study nr 2 (system mieszany – zaliczki+refundacja)

  • Średnie przedsiębiorstwo planuje realizację inwestycji z udziałem środków unijnych. Inwestycja zlokalizowana zostanie w woj. śląskim. Łączne koszty kwalifikowane (kwota netto) to 20 mln zł. Wszystkie wydatki dotyczą kosztów inwestycyjnych, brak wydatków na szkolenia i usługi doradcze, Zakładany wkład własny (środki własne inne niż kredyt) stanowić będzie 8 mln zł.
   W montażu finansowym zadeklarowano finansowanie inwestycji z wykorzystaniem zaliczek (w max dozwolonej kwocie, tj 95 proc. kwoty dofinansowania) oraz kredytu na finansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych inwestycji.