Regulamin konkursu Pol’and’Rock x mBank:
„Bogatsi o wyjątkowe spotkania”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Bogatsi o wyjątkowe spotkania”(dalej: „Konkurs”).

2. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji i rozstrzygnięcia konkursu "Bogatsi o wyjątkowe spotkania" ("Konkurs"), a także w celu rozdania nagród i ich rozliczenia z organami skarbowymi będzie Monday Public Relations Sp. Z.o.o z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa ("Organizator"). Organizator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, stworzenia ich kopii i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadkach określonych w przepisach prawa) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dbamy o Twoje dane osobowe przetwarzając je zgodnie z przepisami prawa i z wymaganą od nas, należytą starannością.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest mBank SA. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, na zlecenie którego działa Organizator.
4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
5. Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin dostępne zostaną udostępnione na stronie mBank pod adresem: www.mBank.pl/pdf/inne/pol-and-rock-2021.pdf
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany lub zarządzany przez podmioty będące właścicielami serwisów społecznościowych Instagram i Facebook. Serwis Instagram i serwis Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.

 

§ 2. Czas trwania konkursu

 

1. Konkurs ASP pt. „Bogatsi o wyjątkowe spotkania” trwa od 08.07.2021 r. do 14.07.2021 r. do godziny 12:00.

2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone dnia 15.07.2021 r. poprzez ich publikację na profilu mBank na portalu Facebook – w komentarzu pod głównym postem konkursowym.

 

§ 3. Uczestnictwo w konkursie

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dorosłych użytkowników Facebooka (Uczestnicy) będącymi fanami wspomnianego profilu w ww. serwisie.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w czasie trwania konkursu ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które zgłoszą do Konkursu zdjęcie, co do której posiadają pełnię praw autorskich. Uczestnik nie może zgłaszać do Konkursu zdjęcia, którego nie jest właścicielem tj. zdjęcia, którego nie wykonał i co do którego nie posiadał pełni praw autorskich.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że akceptują zasady udziału w wydarzeniu Pol’and’Rock Festival, opracowane przez organizatorów festiwalu, które są dostępne na stronie https://polandrockfestival.pl/informacje
4. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik powinien łącznie wykonać następujące czynności będące Zgłoszeniem do Konkursu:
Należy udostępnić w serwisie Facebook na profilu @mBank.Polska, pod głównym postem konkursowym, komentarz opowiadający historię spotkania, która możliwie najbardziej odpowiada hasłu konkursu pt. „Bogatsi o wyjątkowe spotkania”, wraz z opisem należy udostępnić własnoręcznie zrobioną fotografię, która kojarzy się z miejscem lub obrazuje opisaną historię spotkania. Publikacja komentarza wraz ze zdjęciem musi nastąpić w czasie trwania Konkursu. Prace, które zostaną złożone po terminie trwania konkursu nie zostaną wzięte pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców konkursu.

 

§ 4. Nagrody oraz ich wydanie

 

1. W Konkursie przyrzeczone są następujące Nagrody:
15 podwójnych wejściówek na festiwal Pol'and'Rock, w formie kodu do wykorzystania na stronie internetowej: https://sklep.ebilet.pl/248823879412219907, o wartości 98 zł (2 bilety w kwocie 49 zł każdy). Wejściówki uprawniają do zajęcia miejsca w strefie VIP blisko sceny na jednym ze spotkań w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. O możliwości uczestnictwa w danym spotkaniu w ramach ASP na miejscu w strefie VIP, będzie decydować kolejność ich odbioru w strefie mBank na Pol’and’Rock Festival w dniach 28-31.07.2021. Wejściówkę można odebrać jednorazowo. Na każde spotkanie z gośćmi mogą wejść maksymalnie 4 osoby czyli 2 podwójne zaproszenia na jedno takie spotkanie.
2. Nagrody zostaną dostarczone za pomocą wiadomości email. Laureat potwierdzi pisemnie odbiór Nagrody za pomocą wiadomości zwrotnej. Przy wydaniu Nagrody w postaci kodu, Organizator przekaże Laureatowi informacje o zasadach wykorzystania Nagrody, o ile zasady te nie będą wynikać wprost z treści informacji umieszczonych na Nagrodzie lub jej opakowaniu.
3. Ogłoszenie wyników oraz kontakt ze zwycięzcami nastąpi w dniu 15.07.2021r. W dniach 15.07.2021-20.07.2021 zwycięzcy muszą zrealizować kod na stronie internetowej https://sklep.ebilet.pl/248823879412219907 poprzez dodanie odpowiedniego produktu do koszyka oraz zmiany jego ceny (za pomocą kodu) na 0zł. Wymagane jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych, takich jak numer telefonu, adres email lub adres zamieszkania oraz wszelkich danych potrzebnych do przekazania nagrody lub rozliczenia jej z Urzędem Skarbowym.

 

§ 5. Licencja

 

1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do Zgłoszenia oraz że dziecko Uczestnika dysponuje pełnią praw autorskich do pracy uwiecznionej na Zdjęciu oraz że udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia w celu podania w Internecie do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu, wykorzystania Zgłoszenia przez mBank do celów komercyjnych, jak również w celach promocji i reklamy mBank w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów,
c) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,
d) wprowadzenie do sieci multimedialnych w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
e) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu,
f) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
g) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
h) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Organizator może udzielić dalszej licencji (upoważnienia) do korzystania ze Zgłoszenia osobie trzeciej w części bądź w całości (sublicencja).
3. Uczestnik Konkursu wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora z praw zależnych do Zgłoszenia, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, w tym na włączenie Zgłoszenia w całości lub w części – wedle wyboru Organizatora – do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego, lub też do połączenia Zgłoszenia z takim utworem i jego publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust. 1.
4. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora Konkursu imieniem, miejscem zamieszkania (miejscowością) dziecka Uczestnika w celach oznaczenia autorstwa dziecka Uczestnika. Uczestnik wyraża także zgodę na rozpowszechnianie Zdjęcia i pracy uwiecznionej na Zdjęciu w całości lub w części bez podawania jego imienia i nazwiska ani imienia i nazwiska dziecka Uczestnika, będącego autorem pracy utrwalonej na Zdjęciu.
5. Uczestnik udostępniając Zdjęcie w celu wzięcia udziału w Konkursie oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zdjęcia i nie narusza ono żadnych praw osób trzecich oraz że praca uwieczniona na Zdjęciu stanowi wyraz wyłącznej, indywidualnej twórczości dziecka Uczestnika i praca ta nie narusza żadnych praw osób trzecich .
6. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego Zgłoszenia na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
7. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora lub mBanku przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich przysługujących im do Zgłoszenia, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce Organizatora lub mBanku lub przystąpi do sprawy po stronie Organizatora lub mBanku jako interwenient uboczny. Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz kwoty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu wraz z odsetkami.