Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


English version below (poniżej znajduje się również wersja angielska publikacji)

 

Ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(Dz.U. z 2016 r. poz. 966), zwanej dalej „ustawą o BFG”, podlegają depozyty (złotowe lub walutowe) następujących deponentów:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

 

W przypadku banku środkami objętymi ochroną gwarancyjną są:

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o BFG,
 • inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy – Prawo bankowe,
 • kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 52 ustawy o BFG, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy
  o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

W przypadku prowadzenia przez bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

W przypadku prowadzenia przez podmiot objęty systemem gwarantowania rachunku firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, lub uznanej firmy inwestycyjnej z państwa trzeciego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia, na którym zgodnie z art. 73 ust. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów w związku ze świadczeniem przez tę firmę usług maklerskich, deponentem jest każdy z klientów w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku. Należności klientów niezaspokojone na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym pozostają ich wierzytelnością do firmy inwestycyjnej.

 

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • instytucji finansowych,
 • firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez bank (wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy środki pieniężne lub należności zostały ujęte na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym,
  a także w przypadku gdy wierzytelności z tytułu środków pieniężnych lub należności zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu),
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających
  i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych
  i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
  i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.291 i 615),
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego,
  w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

 

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

 

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:

 • środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość wzłotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną,
 • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U.
  z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

 

 

Zakres gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Co do zasady środki są objęte ochroną gwarancyjną w banku od dnia ich wniesienia na rachunek w banku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających
z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.

Spełnieniem warunku gwarancji w przypadku banku jest:

 • wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku, o której mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo bankowe, i ustanowienie zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu zwnioskiem o ogłoszenie upadłości albo
 • wystąpienie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Kwota równowartości w złotych 100.000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w jednym banku posiadał on środki pieniężne lub z tytułu ilu wierzytelności przysługują mu należności od banku.

Deponent jest uprawniony do dochodzenia od banku roszczeń ponad kwotę równowartości w złotych 100.000 euro.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej mBanku S.A.

Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej mBanku S.A. znajdują się pod adresem www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/.

 

Tryb otrzymania przez deponenta świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

Podmiotami stosunku ochrony gwarancyjnej są Bankowy Fundusz Gwarancyjny i deponent.

 

Przedmiotem ochrony gwarancyjnej jest wierzytelność deponenta w wysokości odpowiadającej środkom gwarantowanym, w związku z którą z dniem spełnienia warunku gwarancji nabywa on w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do świadczenia pieniężnego. Świadczenie pieniężne, o którym w zdaniu poprzedzającym, jest płatne
w złotych, w terminie co do zasady 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

Podmiot uprawniony do reprezentacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, przekazuje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej listę deponentów sporządzoną na podstawie danych z systemu wyliczania. Podmiotem uprawnionym do reprezentacji
w przypadku banku jest zarząd, zarząd komisaryczny, likwidator, administrator albo pełnomocnik ustanowiony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a jeżeli ogłoszono upadłość banku – syndyka.

 

Środki gwarantowane są płatne na podstawie danych znajdujących się w systemie wyliczania banku (system informatyczny banku przeznaczony do zapewnienia możliwości niezwłocznego uzyskania danych pozwalających na identyfikację deponentów oraz określenie wysokości środków gwarantowanych należnych poszczególnym deponentom), po przekazaniu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu listy deponentów.

 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności poszczególnych danych Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje odpowiednich wypłat niezwłocznie po potwierdzeniu poprawności danych przez podmiot uprawniony do reprezentacji.

 

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa, w drodze uchwały:

 • informacje o podmiocie, za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych,
 • sposób dokonywania wypłat,
 • liczbę deponentów uprawnionych do otrzymania wypłat,
 • kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych należnych deponentom uprawnionym do uzyskania wypłat, przekazywaną podmiotowi za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych na wypłaty środków gwarantowanych,
 • kwotę środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty, którą bank jest zobowiązany przekazać Funduszowi.

Uchwałę Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz przekazuje bankowi zobowiązanemu do przekazania środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty i podmiotowi, za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych.

 

Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji nieujawnione w ramach listy deponentów przekazanej Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o BFG, Fundusz zaspokaja w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych uzupełniających listę deponentów, sporządzonych przez podmiot uprawniony do reprezentacji, w szczególności po ustaleniu listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym banku lub po stwierdzeniu prawomocnym orzeczeniem sądu wierzytelności wobec banku, w stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.

 

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl, a także pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 800-569-341 / +48 22 583 09 42.

 

Guarantees from the Bank Guarantee Fund (BFG)

Deposits (in PLN and in foreign currencies) of the following depositors are protected by the Bank Guarantee Fund on the terms specified in the Act on the Bank Guarantee Fund, the Deposit Guarantee Scheme and Resolution of 10 June 2016 ( Journal of Laws of 2016, item 966), hereinafter referred to as “the BFG Act”:

 • natural persons,
 • legal persons,
 • organisational units without legal personality if they have legal capacity,
 • school savings schemes,
 • workers’ mutual assistance and loan funds.

  In the case of the bank, the following funds are protected under the guarantee:

 • depositor’s funds in bank accounts, where the depositor is a party to the bank account agreement, irrespective of any legal flaws or invalidity of such an agreement, and in the cases stipulated in Article 26 (2) and (3) of the BFG Act,
 • other amounts due to the depositor on account of the banking activities referred to in Article 5 (1).(1), (2) and (6) of the Banking Law Act,
 • amounts referred to in Article 55 (1).(1) and Article 56 (1) of the Banking Law Act, subject to Article 52 of the BFG Act, provided that they became due and payable before the day of fulfilment of the guarantee condition,
 • amounts due to the depositor on account of bank securities confirmed by registered documents produced by the issuer or registered deposit certificates referred to in Article 9 (1) of the Act on Trading in Financial Instruments, provided that they were issued before 2 July 2014.
  In the case when the bank maintains one account for several persons (joint account), each of those persons is a depositor – within the limits set in the bank account agreement, and in the case when there are no contractual provisions or legal regulations in this respect – in equal parts.

  In the case when the bank maintains a trust account, each depositor under the trust account agreement is considered a depositor within the limits arising from his share in the amount accumulated in the account, whereas the trustee is considered a depositor with regard to the remaining part.
  In the case when an entity covered by the deposit guarantee scheme maintains an account for the benefit of an investment firm within the meaning of Article 4 (1).(2) of Regulation No. 575/2013, or a recognised third-country investment firm referred to in Article 4 (1).(25) of the said Regulation, in which, under Article 73 (5a) of the Act on Trading in Financial Instruments, there are funds which have been entrusted by the firm’s clients in connection with the firm’s provision of brokerage services, then every client is considered a depositor within the limits arising from his share in the amount deposited in the account. Amounts due to clients which are not repaid pursuant to the preceding sentence constitute the clients’ claims towards the investment firm.

  Whose deposits are not protected?


  Funds and receivables of the following institutions are not protected by the Bank Guarantee Fund:

 • State Treasury,
 • National Bank of Poland,
 • domestic banks, foreign banks and credit institutions, referred to in the Banking Law Act,
 • cooperative savings and credit unions and the National Cooperative Savings and Credit Union (Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa),
 • Bank Guarantee Fund,
 • financial institutions,
 • investment firms referred to in Article 4 (1).(2) of Regulation No. 575/2013 and recognised third-country investment firms referred to in Article 4 (1).(25) of the said Regulation,
 • persons and entities which were not identified by the bank (this exception does not apply when the funds or receivables were included in the list of receivables prepared as part of insolvency proceedings, and when the claims arising from the funds or receivables were confirmed by a final and binding court ruling),
 • domestic and foreign insurance companies as well as domestic and foreign reinsurance companies referred to in the Act on Insurance and Reinsurance Activity of 11 September 2015 (Journal of Laws of 2015, item 1844 and of 2016, item 615),
 • investment funds, investment fund companies, foreign funds, management companies and branches of investment companies referred to in the Act on Investment Funds and the Management of Alternative Investment Funds of 27 May 2004 (Journal of Laws of 2014, item 157, as amended ),
 • open-end pension funds, employee pension funds, general pension societies and employee pension societies referred to in the Act on the Organisation and Operation of Pension Funds of 28 August 1997 (Journal of Laws of 2016, items 291 and 615);
 • local government units,
 • public authorities of a member state other than the Republic of Poland and of a third country, in particular central and regional governments as well as local government units of these countries.

  Which deposits are not protected?


  Not protected by the Bank Guarantee Fund are:

 • funds deposited on account of acquiring shares in, joining, or making a contribution to a cooperative,
 • depositor’s funds in bank accounts in which, apart from crediting interest and debiting fees and commissions, there have been no other transactions in the last two years before the day of fulfilment of the guarantee condition, where the amount of such funds is lower than the equivalent of EUR 2.5 in PLN - provided that such funds are the depositor’s only funds protected by the guarantee,
 • electronic money within the meaning of the Act on Payment Services of 19 August 2011 (Journal of Laws of 2014, items 873 and 1916 and of 2015, items 1764, 1830 and 1893) and funds received in exchange for electronic money referred to in Article 7 (1) of the said Act.

  Scope of guarantees from the Bank Guarantee Fund


  As a rule, funds are covered by the guarantee scheme at the bank from the day they are transferred to an account with the bank, however, no later than on the day preceding the date of fulfilment of the guarantee condition. In the case of receivables resulting from banking activities, the guarantee applies provided that the activity was performed prior to the date of fulfilment of the guarantee condition. The maximum amount covered (in whole) by the guarantee is the equivalent of EUR 100,000 in PLN.
  In the case of banks the guarantee condition is fulfilled when:

 • The Polish Financial Supervision Authority (KNF) decides to suspend the bank’s activity under Article 158 (1) and/or (2) of the Banking Law Act and imposes forced administration, if this has not been done earlier, and files a petition for bankruptcy regarding the bank with a competent court or,
 • The Bank Guarantee Fund files a petition for bankruptcy regarding the bank with a competent court under Article 230 (2).(1) of the BFG Act.
  The fixing rate of the National Bank of Poland from the day of fulfilment of the guarantee condition is applied in order to determine the PLN equivalent of an amount expressed in EUR.
  The PLN equivalent of EUR 100,000.00 constitutes the maximum amount of the depositor’s claims against the Bank Guarantee Fund, regardless of the amount of funds deposited and number of accounts held with one bank and the number of receivables the depositor is eligible for from the bank.
  The depositor has the right to assert claims in excess of PLN equivalent of EUR 100,000 against the bank.
  Claims under the guarantee expire after 5 years of the day of fulfilment of the guarantee condition.


  Data concerning the economic and financial standing of mBank S.A.
  Data concerning the economic and financial standing of mBank S.A. are available at www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/.

  Payment by the Bank Guarantee Fund


  The parties to the guarantee relationship are the Bank Guarantee Fund and the depositor.

  Protected by the guarantee are the depositor's receivables up to the maximum amount covered by the guarantee scheme. As a result, upon fulfilment of the guarantee condition, the depositor is entitled to a monetary consideration from the Bank Guarantee Fund. The monetary consideration referred to in the preceding sentence is payable in the zloty, as a rule, within 7 business days of the day of fulfilment of the guarantee condition.

  The entity authorised to representation provides the Bank Guarantee Fund and the General Inspector of Financial Information forthwith, not later than within 3 business days of fulfilment of the guarantee condition, with a list of depositors prepared on the basis of data from the calculation system. In the case of a bank, the entity authorised to representation is the bank’s management board, forced administration, liquidator, administrator or attorney-in-fact appointed by the Bank Guarantee Fund or the receiver if the bank was declared bankrupt.

  Guaranteed funds are paid on the basis of data stored in the bank’s calculation system (an IT system operated by the bank in order to ensure prompt access to data needed to identify depositors and establish the amount of guaranteed funds due to individual depositors) after the Bank Guarantee Fund is provided with a list of depositors.

  If there are legitimate doubts as to the correctness of the data, the Bank Guarantee Fund makes the relevant payments once the entity authorised to representation confirms that the data are correct.
  By way of a resolution, the Management Board of the Bank Guarantee Fund:

 • announces the name of the entity handling the payments of guaranteed funds on behalf of the BFG;
 • specifies the manner of payment;
 • announces the number of depositors who are eligible for payment;
 • specifies the sum of guaranteed funds to be paid to eligible depositors and transferred to the entity which will handle the payments on behalf of the BFG;
 • specifies the amount which the bank is obliged to pay the BFG in connection with the payment of guaranteed funds.

  The Bank Guarantee Fund publishes the resolution by way of an announcement in a national daily newspaper and serves it on the bank obliged to make a payment to BFG in connection with the payment of guaranteed funds and on the entity which will be handling the payment of guaranteed funds on behalf of the BFG.

  Depositors’ claims under the guarantee which are not disclosed in the list of depositors delivered to the Bank Guarantee Fund, save for the cases stipulated in Article 36 (1) of the BFG Act, are satisfied by the BFG within 7 business days of the day of receipt of data supplementing the list of depositors from the entity authorised to representation, in particular when the list of receivables prepared as part of insolvency proceedings is ready or after the receivables from the bank which fulfilled the guarantee condition are confirmed by a final and binding court ruling.

  Detailed information about the mandatory deposit guarantee scheme is available at www.bfg.pl and from the Bank Guarantee Fund’s helpline: 800 569 341 / +48 22 583 09 42.