Jeśli nie spłacisz zadłużenia, mamy prawo do przeniesienia (sprzedaży) wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie. Nabywca zobowiązań przejmuje wszystkie związane z nimi prawa.

Nabywcy wierzytelności przekazujemy wszelkie informacje o Tobie i o przenoszonych zobowiązaniach. Jesteśmy wówczas zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

Działamy na podstawie art. 509-518 Kodeksu Cywilnego.

 

Przy sprzedaży:

  • nie informujemy o zamiarze sprzedaży zobowiązania
  • przekazujemy informację o zawartej ugodzie nowemu wierzycielowi
  • przekazujemy nowemu wierzycielowi Twoje dane kontaktowe
  • nowy wierzyciel wysyła zawiadomienie o sprzedaży z:
    •  jego danymi kontaktowymi
    • saldem zadłużenia
    • rachunkiem do wpłat


W sprawie wpłat i kosztów nie kontaktuj się z nami, tylko z nowym wierzycielem. Dane nowego wierzyciela znajdziesz w wysłanym przez niego zawiadomieniu.