Jeśli nie spłacisz zadłużenia, mamy prawo do przeniesienia (sprzedaży) wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie. Nabywca zobowiązań przejmuje wszystkie związane z nimi prawa.

Nabywcy wierzytelności przekazujemy wszelkie informacje o Tobie i o przenoszonych zobowiązaniach. Jesteśmy wówczas zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

Działamy na podstawie art. 509-518 Kodeksu Cywilnego.

 

Przy sprzedaży:

 • nie informujemy o zamiarze sprzedaży zobowiązania
 • przekazujemy informację o zawartej ugodzie nowemu wierzycielowi
 • przekazujemy nowemu wierzycielowi Twoje dane kontaktowe
 • nowy wierzyciel wysyła zawiadomienie o sprzedaży z:
  •  jego danymi kontaktowymi
  • saldem zadłużenia
  • rachunkiem do wpłat


W sprawie wpłat i kosztów nie kontaktuj się z nami, tylko z nowym wierzycielem. Dane nowego wierzyciela znajdziesz w wysłanym przez niego zawiadomieniu.

 

 •  

  Fundacja Języka Polskiego przyznała nam „Językowy znak jakości”, który potwierdza, że treści na tej stronie są przyjazne, proste i zrozumiałe. Dowiedz się więcej.