Co się stanie, jeśli przestaniesz spłacać swoje zobowiązanie

 • wypowiemy Ci umowę kredytową
 • skierujemy sprawę do sądu
 • rozpoczniemy postępowanie egzekucyjne

                                                                   

Jeśli zabezpieczeniem Twojego kredytu jest majątek osoby trzeciej, skierujemy również wobec niej postępowanie sądowe i egzekucyjne.

 
Wypowiedzenie umowy

Możemy wypowiedzieć umowę, np. jeśli:

 • nie spłacisz terminowo zobowiązania
 • celowo wprowadzisz nas w błąd (np. złożysz fałszywe zaświadczenie o swoich dochodach)
 • wykorzystasz kredyt niezgodnie z przeznaczeniem (w przypadku kredytów celowych)

 

Wszystkie możliwe powody wypowiedzenia umowy znajdziesz w umowie lub w regulaminie swojego produktu kredytowego. Jeśli wypowiemy Ci umowę, musisz zwrócić w określonym terminie całą kwotę pozostałą do spłaty.

 

 

W wyjątkowych przypadkach możemy przywrócić pierwotne warunki umowy. Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie.

 
Kancelaria prawna

Po tym jak wypowiemy Ci umowę, w naszym imieniu może się z Tobą kontaktować kancelaria prawna.

 
Ugoda z bankiem

Na każdym etapie możesz zawrzeć z nami ugodę (jeśli spełnisz określone warunki). Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie. Propozycję ugody możesz również przedstawić kancelarii prawnej, która prowadzi Twoją sprawę.

 
Kiedy sprawa trafia do sądu

Jeśli nie uda nam się porozumieć po tym, jak wypowiemy Ci umowę, możemy skierować sprawę do sądu.

 

Do spłaty będziesz mieć również (oprócz zaległości na naszą rzecz) dodatkowe koszty:

 • koszty procesu (od 30 zł do nawet 200 000 zł w zależności od wysokości zobowiązania)
 • koszty zastępstwa w procesie (od 60 zł do 7 200 zł w zależności od wysokości zobowiązania)
 • odsetki ustawowe

 
Postępowanie egzekucyjne

Gdy otrzymamy z sądu tytuł wykonawczy, możemy wszcząć przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne. Komornik może prowadzić egzekucję z całego Twojego majątku (wyjątki określa kodeks postępowania cywilnego).

 

Egzekucja wiąże się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami, w tym:

 • opłatami stosunkowymi lub stałymi (od 150 zł do 50 000 zł)
 • wydatkami gotówkowymi (w tym kosztami korespondencji, kosztami zapytań, wynagrodzeniem biegłych)

Słownik

 • dłużnik (dłużnik osobisty) – osoba fizyczna lub prawna, która ma zobowiązanie wobec wierzyciela na podstawie łączącej ich umowy (np. umowy kredytowej, umowy o prowadzenie rachunku) lub innego stosunku prawnego
 • dłużnik rzeczowy (dłużnik hipoteczny) – właściciel nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu innej osoby (dłużnika osobistego). Jego odpowiedzialność finansowa za zobowiązanie ogranicza się do wartości nieruchomości
 • poręczyciel – osoba fizyczna lub prawna, która poręczyła kredyt i odpowiada za zobowiązanie całym swoim majątkiem
 • wierzyciel – osoba fizyczna lub prawna, która ma prawo żądać od dłużnika spełnienia zobowiązania na podstawie łączącej ich umowy (np. umowy kredytowej, umowy o prowadzenie rachunku) lub innego stosunku prawnego
 • wierzytelność – prawo wierzyciela do oczekiwania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia (np. zwrotu pieniędzy)
 • powód – strona, która wnosi pozew
 • pozwany – strona, przeciwko której prowadzone jest postępowanie sądowe
 • EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) – postępowanie sądowe prowadzone przez VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Wynikiem postępowania może być elektroniczny nakaz zapłaty
 • tytuł egzekucyjny – orzeczenie sądu (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie) lub inny dokument urzędowy, który określa zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela
 • tytuł wykonawczy – tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, który uprawnia do skierowania wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika
 • koszty zastępstwa w procesie – wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego stronę
 • opłata stosunkowa – opłata na rzecz komornika określona w ustawie o kosztach komorniczych, której wysokość zależy od wysokości zobowiązania
 • opłata stała – opłata na rzecz komornika, której wysokość określa ustawa o kosztach komorniczych

 

 •  

  Fundacja Języka Polskiego przyznała nam „Językowy znak jakości”, który potwierdza, że treści na tej stronie są przyjazne, proste i zrozumiałe. Dowiedz się więcej.