W codziennej pracy kierujemy się trzema wartościami inwestycyjnymi, które są podstawą w zarządzaniu majątkiem. Naszą filozofię inwestowania nazywamy 3xP czyli:

 • Przejrzystość

  Zawsze sprawdzamy, co fundusze mają do zaoferowania w swoich portfelach oraz w jaki sposób zarządzają swoimi środkami. Działamy transparentnie, tylko ze sprawdzonymi firmami. Wymagamy, żeby nazwa funduszu inwestycyjnego, z którym współpracujemy, odzwierciedlała to, czym on tak naprawdę się zajmuje.

   

  Płynność

  Na bieżąco śledzimy wydarzenia na światowych giełdach. Analizujemy je, reagujemy, wyciągamy wnioski. Rozumiemy, że rynek ciągle się zmienia, dlatego inwestując z nami, masz możliwość szybkiego spieniężenia swoich inwestycji.

   

  Przewidywalność

  Unikamy nadmiernie ryzykownych rozwiązań, wspólnie analizujemy Twoje potrzeby i szukamy możliwości na stabilny wzrost Twojego majątku. Wiemy, czego się spodziewać, gdy określony rynek wzrośnie lub spadnie.

Bez trzech „P” nie ma mowy o odpowiedzialnym i długofalowym zarządzaniu majątkiem.

 

Bartosz Pawłowski

Członek zarządu mTFI S.A.

To nie jest oferta.

Aby zawnioskować o usługi wealth management, należy posiadać rachunek bankowy private banking prowadzony przez mBank S.A. W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi znajdziesz w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych. Sprzedaż usług wealth management w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie. Szczegółowe informacje, w tym warunki udostępniania i świadczenia usług wealth management oraz przewidywane opłaty i koszty z nimi związane znajdziesz w: Regulaminie świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów Wealth Management w Biurze maklerskim mBanku, Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Biurze maklerskim mBanku oraz w Informacji o Biurze maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich, które udostępniamy na stronie www.mBank.pl/pomoc/dokumenty/private-banking/wealth-management/uslugi-wealth-management/.

 

Usługi wealth management świadczymy w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, na podstawie zawartej z klientem umowy, w której regulujemy podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady świadczenia danej usługi. Przed zawarciem właściwej umowy zwracamy się do klienta z prośbą o podanie informacji pozwalających na dokonanie oceny jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, nastawienia do ryzyka, sytuacji finansowej oraz celu i horyzontu inwestycyjnego. Na podstawie tej oceny określamy, czy nabywane instrumenty są zgodne z celami, cechami i potrzebami klienta oraz czy strategia inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest dla klienta odpowiednia. Nie zawieramy umów obejmujących nieodpowiednie strategie inwestycyjne.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tabel i taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową i cel oraz horyzont inwestycyjny. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych i szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, znajdziesz w wymieniowych dokumentach dostępnych na naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Oświadczamy, że posiadamy stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz w zakresie usług powierniczych i jesteśmy nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego