Czym jest ankieta MiFID?

W ankiecie MiFID zadajemy pytania o Twoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie inwestycyjne. Twoje podejście do ryzyka, sytuacja finansowa oraz cel i horyzont inwestycyjny są ważne w określeniu, jakim inwestorem jesteś. Dzięki ankiecie, będziemy w stanie dopasować produkty inwestycyjne zgodne z Twoim profilem. Decyzje inwestycyjne podejmujesz samodzielnie, ale ostrzeżemy Cię, jeśli dany produkt nie będzie zgodny z Twoim profilem.

Dlaczego warto wypełnić ankietę MiFID?

Dowiesz się, na jaki sposób inwestowania pozwala Ci Twoje doświadczenie i wiedza, sytuacja finansowa i podejście do ryzyka.

Unikniesz zbyt ryzykownych i nieodpowiednich dla Ciebie rozwiązań inwestycyjnych

Podpowiemy Ci, które z wybieranych przez Ciebie rozwiązań inwestycyjnych są zgodne z Twoim profilem inwestora.

Jak wygląda ankieta MiFID?

 

Ankieta składa z 19 pytań zamkniętych i dotyczy:

  • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu,
  • poziomu tolerancji ryzyka,
  • sytuacji finansowej,
  • celu i horyzontu inwestycyjnego.

   

  Wszystkie udzielone przez Ciebie odpowiedzi będą poufne.

   

  Ankietę możesz wypełniać wielokrotnie w systemie transakcyjnym, aplikacji mobilnej lub w oddziale banku.

   

  wypełnij ankietę

Często zadawane pytania

 •  

  Nigdy nie inwestowałem. Czy wypełnianie ankiety ma sens?

  • Tak. Nieważne, czy już inwestowałeś. Celem ankiety jest określenie Twoich możliwości inwestycyjnych. Wynikiem ankiety może być informacja, że inwestowanie nie jest dla Ciebie w tym momencie odpowiednie. Dzięki jej wypełnieniu zwiększysz też swoje bezpieczeństwo, ponieważ podpowiemy Ci, które z wybieranych przez Ciebie produktów są dopasowane do Twojego profilu.

 •  

  Czy muszę aktualizować ankietę MiFID?

  • Tak, ankieta opiera się na podanych przez Ciebie informacjach i jeśli Twoje odpowiedzi nie są już aktualne, wypełnij ankietę ponownie. My również cyklicznie prosimy Cię o jej aktualizację.

To nie jest oferta.

Aby zawnioskować o usługi wealth management, należy posiadać rachunek bankowy private banking prowadzony przez mBank S.A. W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi znajdziesz w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych. Sprzedaż usług wealth management w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

Szczegółowe informacje, w tym warunki udostępniania i świadczenia usług wealth management oraz przewidywane opłaty i koszty z nimi związane znajdziesz w: Regulaminie świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów Wealth Management w Biurze maklerskim mBanku, Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Biurze maklerskim mBanku oraz w Informacji o Biurze Maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich, które udostępniamy na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/private-banking/wealth-management/uslugi-wealth-management/.

Usługi wealth management świadczymy w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, na podstawie zawartej z klientem umowy, w której regulujemy podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady świadczenia danej usługi. Przed zawarciem właściwej umowy zwracamy się do klienta z prośbą o podanie informacji pozwalających na dokonanie oceny jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, nastawienia do ryzyka, sytuacji finansowej oraz celu i horyzontu inwestycyjnego. Na podstawie tej oceny określamy, czy nabywane instrumenty są zgodne z celami, cechami i potrzebami klienta oraz czy strategia inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest dla klienta odpowiednia. Nie zawieramy umów obejmujących nieodpowiednie strategie inwestycyjne.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tabel i taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową i cel oraz horyzont inwestycyjny.

Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych i szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, znajdziesz w wymieniowych dokumentach dostępnych na  naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Oświadczamy, że posiadamy stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz w zakresie usług powierniczych i jesteśmy nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego.