ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii
Stopa zwrotu(1D)-0,27% 
Stopa zwrotu(12M)-16,21% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

 Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, w tym kwity depozytowe, spółek notowanych na rynku regulowanym. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami. Subfundusz może lokować aktywa w inne lokaty przewidziane w Statucie, w szczególności dłużne pap. wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w celu zapewnienia płynności i minimalizacji ryzyka utraty wartości jednostek uczest. w okresach dekoniunktury na rynku akcji

Informacje

Pełna nazwa funduszu ESALIENS Parasol FIO ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 1,96 %
Powrót do listy funduszy