ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii
Stopa zwrotu(1D)0,47% 
Stopa zwrotu(12M)3,13% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

 Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, w tym kwity depozytowe, spółek notowanych na rynku regulowanym. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami. Subfundusz może lokować aktywa w inne lokaty przewidziane w Statucie, w szczególności dłużne pap. wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w celu zapewnienia płynności i minimalizacji ryzyka utraty wartości jednostek uczest. w okresach dekoniunktury na rynku akcji

Informacje

Pełna nazwa funduszu ESALIENS Parasol FIO ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 1,96 %
Powrót do listy funduszy