Skarbiec - III Filar
Stopa zwrotu(1D)0,56% 
Stopa zwrotu(12M)24,22% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków i instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część (od 10% do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) stanowią akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,95 %
Powrót do listy funduszy