Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Stopa zwrotu(1D)-0,30% 
Stopa zwrotu(12M)31,40% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz minimum 70% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach (np. prawa do akcji, prawa poboru). Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Ważnym kryterium wyboru spółek jest zdolność do generowania dodatnich, w długim terminie rosnących przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności polityka alokacji kapitału i podziału wypracowanego zysku z uwzględnieniem dywidend i skupu akcji własnych. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa Subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych. Ma to na celu ograniczenie wpływu na wycenę jednostek uczestnictwa Subfunduszu wahań kursu złotego w stosunku do kursów walut rynków, na których inwestuje Subfundusz. Pomimo stosowanych zabezpieczeń wahania kursu złotego mogą wpływać na wzrost lub spadek (w zależności od tego czy złoty się osłabia czy umacnia wobec walut zagranicznych) wyceny jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Investor Parasol FIO Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 50,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy