Investor Top Małych i Średnich Spółek
Stopa zwrotu(1D)0,81% 
Stopa zwrotu(12M)35,78% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz minimum 70% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach (np. prawa do akcji, prawa poboru). Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Subfundusz bazuje na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm. Bazą portfela są firmy polskie, jednak ze względu na niższą płynność akcji krajowych spółek o niższej kapitalizacji, Subfundusz część aktywów lokuje także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych. Ma to na celu ograniczenie wpływu na wycenę jednostek uczestnictwa Subfunduszu wahań kursu złotego w stosunku do kursów walut rynków, na których inwestuje Subfundusz. Pomimo stosowanych zabezpieczeń wahania kursu złotego mogą wpływać na wzrost lub spadek (w zależności od tego czy złoty się osłabia czy umacnia wobec walut zagranicznych) wyceny jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Investor Parasol FIO Investor Top Małych i Średnich Spółek
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 50,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy