IKE mWAGA
Stopa zwrotu(1D)-0,05% 
Stopa zwrotu(12M)1,03% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Środki pieniężne są lokowane w akcje oraz w dłużne papiery wartościowe, przy czym lokaty w akcje stanowią 30-70% aktywów funduszu. Część środków przeznaczona na lokaty w akcje lokowana jest przede wszystkim w akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec -Waga
Kategoria funduszu FH - fundusz hybrydowy
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 4,00 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy