IKE mBank Stabilny
Stopa zwrotu(1D)0,09% 
Stopa zwrotu(12M)7,08% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy papierów dłużnych lub rynku pieniężnego (66% udział instrumentów dłużnych w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Nie więcej niż 50% portfela stanowić mogą inwestycje w fundusze akcyjne. Do 25% aktywów może być lokowana bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.

Informacje

Pełna nazwa funduszu SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO
Kategoria funduszu FH - fundusz hybrydowy
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,01 PLN
Koszty zarządzania 25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Powrót do listy funduszy