IKE mBank Stabilny
Stopa zwrotu(1D)-0,37% 
Stopa zwrotu(12M)11,01% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Fundusz co najmniej 75% aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Co najmniej 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze dłużnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Nie więcej niż 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, a także w akcje. Fundusz może lokować do 50% wartości aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO. Fundusz będzie prowadził aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Jednostki uczestnictwa Funduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest w każdym Dniu Wyceny. Fundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wzorcem służącym do oceny efektywności jest rentowność portfela wzorcowego o składzie: 70% WIBID 3M + 30% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Wzorzec stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników Funduszu. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych. Fundusz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie podstawowych lokat będzie w szczególności brał pod uwagę: ocenę sytuacji makroekonomicznej, w tym: poziomu stóp procentowych, poziomu wzrostu gospodarczego oraz poziomu inflacji, ocenę doświadczenia, organizacji działania oraz wyników finansowych podmiotu zarządzającego, ocenę doświadczenia i kompetencji zarządzającego, ocenę relacji osiąganych wyników inwestycyjnych w stosunku do ryzyka podejmowanego przez zarządzającego, wyniki analiz statystycznych agencji ratingowych . Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Funduszu i są reinwestowane. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu. Zalecenie: Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 - 2 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Informacje

Pełna nazwa funduszu SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,01 PLN
Koszty zarządzania 2,00% + 25% od wzrostu wartości j.u. powyżej benchmarku co kwartał
Powrót do listy funduszy