IKE mBank Stabilny
Stopa zwrotu(1D)0,05% 
Stopa zwrotu(12M)17,47% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz co najmniej 75% aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Co najmniej 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze dłużnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Nie więcej niż 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, a także w akcje. Fundusz może lokować do 50% wartości aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO. Fundusz będzie prowadził aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Informacje

Pełna nazwa funduszu SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,65 %
Powrót do listy funduszy