IKE mBank Agresywny
Stopa zwrotu(1D)0,57% 
Stopa zwrotu(12M)8,44% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Od 50% do 95% aktywów funduszu będzie lokowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy akcyjnych (66% udział akcji w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Kolejne 25% aktywów stanowią jednostki uczestnictwa funduszy z innych kategorii, w tym dłużne i rynku pieniężnego. Nie więcej niż 25% środków lokowane jest bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.

Informacje

Pełna nazwa funduszu SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO
Kategoria funduszu FA - fundusz akcji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,01 PLN
Koszty zarządzania 25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Powrót do listy funduszy