IKE mOBLIGACJA
Stopa zwrotu(1D)-0,01% 
Stopa zwrotu(12M)8,74% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% wartości Aktywów netto Subfunduszu stanowią lokaty w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% wartości Aktywów netto Subfunduszu będzie lokowane w lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% Aktywów w: instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Obligacja
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55% + 25% od wzrostu wartości j.u. powyżej benchmarku co kwartał
Powrót do listy funduszy