IKE mOBLIGACJA
Stopa zwrotu(1D)0,12% 
Stopa zwrotu(12M)4,68% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Obligacja
Kategoria funduszu FO - fundusz obligacji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy