Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących
Stopa zwrotu(1D)-0,84% 
Stopa zwrotu(12M)3,89% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek notowanych lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do kategorii rynków wschodzących. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty m.in. Blackrock Global Funds, Fidelity Funds, PineBridge Funds oraz Vanguard Investment Series plc. Tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego mogą stanowić do 50% aktywów Subfunduszu. W celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych Subfundusz stosuje strategie zabezpieczające z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów forward. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na następujące regiony geograficzne: Azja Południowo-Wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia oraz Ameryka Łacińska.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Rockbridge Neo SFIO Nationale-Nederlanden Subf. Akcji Rynków Wschodzących
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 500,00 PLN
Min. kolejna wpłata 250,00 PLN
Min. kwota odkupienia 250,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy