PKO Obligacji Długoterminowych
Stopa zwrotu(1D)-0,12% 
Stopa zwrotu(12M)12,88% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są średnioterminowe i długoterminowe instrumenty dłużne w rozumieniu statutu, w tym instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i inne podmioty. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/ sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 66% Wartości Aktywów Netto. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu PKO Parasolowy - FIO Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 0,75 %
Powrót do listy funduszy