PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
Stopa zwrotu(1D)0,03% 
Stopa zwrotu(12M)5,85% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są średnioterminowe i długoterminowe instrumenty dłużne w rozumieniu statutu, w tym instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i inne podmioty. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/ sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 66% Wartości Aktywów Netto. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu PKO Parasolowy - FIO Subfundusz PKO Skarbowych Obligacji Długoterminowy
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 1,00 %
Powrót do listy funduszy