Investor Nieruchomości i Budownictw
Stopa zwrotu(1D)-1,20% 
Stopa zwrotu(12M)8,50% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa globalnego rynku akcyjnego poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w: (a) jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i Subfundusze oferujące ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa, (b) jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa, (c) akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki z sektora nieruchomości i budownictwa. Przy wyborze jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa kierujemy się oceną polityki inwestycyjnej, w tym jej adekwatność do realizacji strategii inwestycyjnej Subfunduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Investor Parasol SFIO Subf. Investor Sektora Nieruchomości i Budow.
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 50,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,40 %
Powrót do listy funduszy