PKO Akcji Polskich Plus
Stopa zwrotu(1D)-0,50% 
Stopa zwrotu(12M)32,18% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w wymienione instrumenty finansowe nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Pozostała część aktywów Subfunduszu może być również lokowana w instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back).

Informacje

Pełna nazwa funduszu PKO Parasolowy - FIO Subfundusz PKO Akcji Polskich Plus
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy