Goldman Sachs Spólek Dywidendowych Rynków Wschodz.
Stopa zwrotu(1D)0,71% 
Stopa zwrotu(12M)3,73% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income. Stopa zwrotu Funduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a euro (hedging). Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej (włączając Karaiby), Azji (z wyłączeniem Japonii), Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce, które charakteryzują się atrakcyjnym poziomem wypłacanych dywidend. W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend i wzrostu notowań ich akcji. W tym celu dokonywana jest dokładana analiza poszczególnych spółek. Portfel funduszu luksemburskiego jest zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w różnych krajach i sektorach. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Funduszu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych tam limitów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Goldman Sachs SFIO Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 200,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy