Goldman Sachs Spólek Dywidendowych Rynków Wschodz.
Stopa zwrotu(1D)1,09% 
Stopa zwrotu(12M)19,41% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income. Stopa zwrotu Funduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a euro (hedging). Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej (włączając Karaiby), Azji (z wyłączeniem Japonii), Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce, które charakteryzują się atrakcyjnym poziomem wypłacanych dywidend. W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend i wzrostu notowań ich akcji. W tym celu dokonywana jest dokładana analiza poszczególnych spółek. Portfel funduszu luksemburskiego jest zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w różnych krajach i sektorach. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Funduszu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych tam limitów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Goldman Sachs SFIO Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 200,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy