IKE mGLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
Stopa zwrotu(1D)0,97% 
Stopa zwrotu(12M)5,86% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 90% w akcje najbardziej perspektywicznych spółek emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz w akcje spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa i NBP oraz w instrumenty dłużne emitowane w szczególności przez spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Co najmniej 66% aktywów Subfunduszu będzie lokowane w akcje spółek – głównie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zaś od 0% do 34% aktywów Subfundusz może lokować w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i depozyty bankowe.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek
Kategoria funduszu FA - fundusz akcji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 4,00 %
Powrót do listy funduszy