IKE mRYNKÓW SUROWCOWYCH
Stopa zwrotu(1D)0,03% 
Stopa zwrotu(12M)-16,25% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 90% w spółki w fundusze inwestycyjne działające w sektorze wydobycia i przetwórstwa surowców. Co najmniej 66% aktywów Subfunduszu będzie lokowane jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zaklasyfikowanych do kategorii funduszy surowcowych oraz w akcje spółek związanych z wydobyciem lub przetwórstwem surowcowym. Nie więcej niż 34% aktywów Subfundusz będzie lokować w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych
Kategoria funduszu FA - fundusz akcji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 4,00 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy