IKE mTop Brands
Stopa zwrotu(1D)2,08% 
Stopa zwrotu(12M)9,15% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez aktywną alokację aktywów (w granicach 0-100%)pomiędzy różnymi klasami aktywów , regionami geograficznymi, branżami;fundusz inwestuje w państwach członkowskich OECD. Fundusz ma możliwość dynamicznego dopasowania portfela inwestycyjnego do aktualnej sytuacji rynkowej. Udział akcji, obligacji oraz innych kategorii lokat w portfelu może wahać się od 0% do 100%; pozwala na wykorzystanie okazji inwestycyjnych i koniunktury panującej w różnych segmentach rynku.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Top Brands
Kategoria funduszu FA - fundusz akcji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 4,00 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy