IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH
Stopa zwrotu(1D)1,14% 
Stopa zwrotu(12M)30,05% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych, za które uważa się spółki działające w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, spółki mające potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku oraz spółki generujące zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/ rozwoju spółki.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy