IKE mMAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
Stopa zwrotu(1D)-0,61% 
Stopa zwrotu(12M)64,81% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek
Kategoria funduszu FA - fundusz akcji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 4,00 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy