IKE mDłużny Uniwersalny
Stopa zwrotu(1D)-0,05% 
Stopa zwrotu(12M)5,31% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa w papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok (min. 55%), w papiery wartościowe i środki pieniężne o terminie wykupu krótszym niż rok (0%-45%). Fundusz do 10% aktywów lokuje w akcje. Depozyty bankowe mogą stanowić max. 30% aktywów, natomiast jednostki uczestnictwa FI max. 10%. Aktywa mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez każde z państw członkowskich UE oraz Stany Zjednoczone Ameryki.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny
Kategoria funduszu FO - fundusz obligacji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy