IKE mDłużny Uniwersalny
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)5,36% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o terminie wykupu dłuższym niż rok, jak i o terminie wykupu krótszym niż rok - nie mniej niż 60% wartości Aktywów. Subfundusz może lokować w każdą z powyżej wskazanych kategorii lokat od 0% do 100% wartości aktywów

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55% + 25% od wzrostu wartości j.u. powyżej benchmarku co kwartał
Powrót do listy funduszy