IKE mDłużny Uniwersalny
Stopa zwrotu(1D)-0,08% 
Stopa zwrotu(12M)0,13% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o terminie wykupu dłuższym niż rok, jak i o terminie wykupu krótszym niż rok - nie mniej niż 60% wartości Aktywów. Subfundusz może lokować w każdą z powyżej wskazanych kategorii lokat od 0% do 100% wartości aktywów. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji jest portfel składający się w 90% z indeksu FTSE Poland Government Bond Index oraz w 10% z 3-miesięcznego WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz. Wzorzec stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników Subfunduszu. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu. Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55% + 25% od wzrostu wartości j.u. powyżej benchmarku co kwartał

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy