IKE mDłużny Uniwersalny
Stopa zwrotu(1D)-0,17% 
Stopa zwrotu(12M)10,11% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o terminie wykupu dłuższym niż rok, jak i o terminie wykupu krótszym niż rok - nie mniej niż 60% wartości Aktywów. Subfundusz może lokować w każdą z powyżej wskazanych kategorii lokat od 0% do 100% wartości aktywów

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55% + 25% od wzrostu wartości j.u. powyżej benchmarku co kwartał
Powrót do listy funduszy