IKE mKonserwatywny
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)1,73% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Do 10% aktywów subfunduszu jest inwestowana w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze inwestycyjne, zaliczane do kategorii krótkoterminowych papierów dłużnych. Pozostałe aktywa są inwestowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, instrumenty dłużne, listy zastawne i instrumenty pochodne.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny
Kategoria funduszu FO - fundusz obligacji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 0,99 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy