IKE mKonserwatywny
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)0,71% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe i depozyty, z zachowaniem zasad minimalizacji ryzyka. Do 100% wartości Aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo członkowskie. Subfundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji jest portfel składający się w 100% z indeksu Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wzorzec stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników Subfunduszu. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 0,90% + 25% od wzrostu wartości j.u. powyżej benchmarku co kwartał

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy