IKE mKonserwatywny
Stopa zwrotu(1D)0,08% 
Stopa zwrotu(12M)5,97% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe i depozyty, z zachowaniem zasad minimalizacji ryzyka. Do 100% wartości Aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo członkowskie. Subfundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 0,90% + 25% od wzrostu wartości j.u. powyżej benchmarku co kwartał
Powrót do listy funduszy