IKE mIII FILAR
Stopa zwrotu(1D)0,26% 
Stopa zwrotu(12M)12,77% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków i instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część (od 10% do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) stanowią akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,95 %
Powrót do listy funduszy