IKE mIII FILAR
Stopa zwrotu(1D)-0,26% 
Stopa zwrotu(12M)4,17% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez inwestowanie środków pieniężnych Uczestników Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, przy przestrzeganiu założeń polityki inwestycyjnej Subfunduszu i zasady minimalizacji ryzyka. Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków i instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część (od 10% do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) stanowią akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych. Subfundusz lokując środki w dłużne papiery wartościowe kieruje się oceną sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz oceną kredytową podmiotów powiązanych z lokatami funduszu. Część akcyjna lokat uzupełniana jest instrumentami, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu. Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku od rozpoczęcia inwestycji.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,50%+25% od wzrostu wartości j.u. powyżej benchmarku co kwartał

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy