IKE mIII FILAR
Stopa zwrotu(1D)0,07% 
Stopa zwrotu(12M)24,87% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Od 10% do 50% aktywów subfunduszu jest inwestowane w akcje renomowanych spółek polskich o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe aktywa są inwestowane w inne instrumenty finansowe w tym: jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (maksymalnie 10% aktywów), instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (w tym instrumenty rynku pieniężnego), instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar
Kategoria funduszu FH - fundusz hybrydowy
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 3,00 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy