IKE mObligacji Wysokiego Dochodu
Stopa zwrotu(1D)0,04% 
Stopa zwrotu(12M)7,54% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfundusz będzie lokował w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) realizujących politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe typu „high yield” oraz w dłużne papiery wartościowe typu „high yield” (papiery wartościowe o wysokim oprocentowaniu, istotnie przewyższającym oprocentowanie np. skarbowych papierów dłużnych lub zabezpieczonych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o wysokim ratingu). Aktywa będą lokowane w lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55% + 25% od wzrostu wartości j.u. powyżej benchmarku co kwartał
Powrót do listy funduszy