IKE mObligacji Wysokiego Dochodu
Stopa zwrotu(1D)-0,06% 
Stopa zwrotu(12M)-0,08% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Do 60% w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych realizujących politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe typu „high yield”. Do 40% aktywów będzie lokował bezpieczne instrumenty dłużne skarbowe i jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych otwartych oraz depozyty bankowe, z tym, ze 10% max. mogą stanowić fundusze dłużne.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu
Kategoria funduszu FO - fundusz obligacji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy