Skarbiec - Market Neutral 2
Stopa zwrotu(1D)-0,43% 
Stopa zwrotu(12M)3,09% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie lokować do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund (fundusz bazowy) - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Emerging Markets Opportunities C a także w inne w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy w funduszach inwestycyjnych otwartych, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane przez Subfundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec - Market Neutral 2 SFIO
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy