QUERCUS Agresywny
Stopa zwrotu(1D)-0,59% 
Stopa zwrotu(12M)21,78% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne. Część aktywów Subfundusz inwestuje w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Informacje

Pełna nazwa funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz QUERCUS Agresywny
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 0,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00% + 20% ponad WIG (maks. 0,5%)
Powrót do listy funduszy