QUERCUS lev
Stopa zwrotu(1D)6,40% 
Stopa zwrotu(12M)55,14% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20lev, obliczanego i publikowanego przez GPW, będącego indeksem pochodnym do indeksu WIG20 obliczanego i publikowanego przez GPW. Subfundusz, przy dokonywaniu lokat Aktywów, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20lev Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii - Subfundusz zajmuje długą pozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20. Część Aktywów Subfunduszu, która nie jest wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający, jest inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe. Ponadto, w celu osiągnięcia dodatkowych przychodów Aktywa Subfunduszu mogą być również w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne - lokaty te będą dokonywane w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty lub możliwości dokonania arbitrażu, w zakresie akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Informacje

Pełna nazwa funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz QUERCUS Lev
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 200000,00 PLN
Min. kolejna wpłata BRAK!
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,50 %
Powrót do listy funduszy