Generali Surowców
Stopa zwrotu(1D)0,71% 
Stopa zwrotu(12M)2,75% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

"Cele i polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Surowców jest subfunduszem z ekspozycją na rynek surowców. Generali Surowców inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie powyżej 50% swoich aktywów na rynku surowców, w tym również akcje spółek prowadzących działalność w sektorach gospodarki takich jak poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami. Dodatkowo subfundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych. • Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. • Poziom referencyjny (benchmark): – od początku działalności do dnia 2 września 2013 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji był: indeks ISE National 100 w zł, – od dnia 2 września 2013 r. do 31 sierpnia 2022 . wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji był: 90% Indeks BIST 100 w zł, 10% 1M WIBID, gdzie: BIST 100 – główny indeks giełdowy w Istambule, Turcja, 1M WIBID – stawka WIBID dla depozytów 1-miesięcznych ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca, – od 1 września 2022 r. wzorem służącym do oceny efektywności inwestycji jest: 90% Bloomberg Commodity Index, 10% WIBID 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca. • Przychody i zyski z inwestycji subfunduszu są ponownie inwestowane. • Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać środki w ciągu 5 lat. • Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym."

Informacje

Pełna nazwa funduszu Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Surowców
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 2,50 %
Powrót do listy funduszy