Allianz Duo Dochodowy
Stopa zwrotu(1D)-0,09% 
Stopa zwrotu(12M)10,04% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 0 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłuzne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0 proc. do 100 proc. aktywów subfunduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz będzie dążył, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych denominowanych w złotych wynosił co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Allianz Duo FIO Dochodowy
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 0,60 %
Powrót do listy funduszy