PKO Akcji Rynków Wschodzących
Stopa zwrotu(1D)-1,00% 
Stopa zwrotu(12M)7,44% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz akcyjny realizuje swój cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets USD. Minimum 60% Wartości Aktywów Netto subfundusz inwestuje w: (a) akcje spółek mających siedzibę, prowadzących działalność operacyjną lub uzyskujących większość swoich przychodów w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (ang. emerging markets), (b) akcje spółek o stabilnych perspektywach wzrostu i działających w różnych sektorach gospodarek krajów, o których mowa powyżej, (c) jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy mających siedzibę w Polsce lub za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w akcje spółek, o których mowa powyżej. Subfundusz może inwestować w wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne oparte m.in. na akcjach lub akcyjnych indeksach giełdowych oraz korzystać z dźwigni finansowej zwiększającej ekonomiczny efekt dokonanej inwestycji.

Informacje

Pełna nazwa funduszu PKO Parasolowy - FIO Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 0,70 %
Powrót do listy funduszy