PZU Dłużny Aktywny
Stopa zwrotu(1D)0,28% 
Stopa zwrotu(12M)1,21% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Od 50% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości aktywów subfunduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny
Kategoria funduszu FO - fundusz obligacji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online 12m36m
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 20% wzrostu WJU ponad indeks Treasury Bond Spot Poland (high water mark)
Powrót do listy funduszy