Schroder Em.Mark.Debt Absolute Ret.
Stopa zwrotu(1D)-0,49% 
Stopa zwrotu(12M)9,98% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bezwzględnego zwrotu w postaci wzrostu wartości kapitału i dochodów po odliczeniu opłat poprzez inwestowanie w obligacje na rynkach wschodzących. Bezwzględny zwrot oznacza, że fundusz dąży do zapewnienia we wszelkich warunkach rynkowych dodatniej stopy zwrotu w okresie 12 miesięcy, której osiągnięcia nie można jednak zagwarantować, w związku z czym kapitał inwestora jest zagrożony. W celu zapewnienia absolutnego zwrotu fundusz może utrzymywać do 40% swoich aktywów w środkach pieniężnych i instrumentach rynku pieniężnego na rynkach rozwiniętych. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej). Fundusz może również inwestować w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem rynków regulowanych. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne i warranty (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy