Schroder Em.Mark.Debt Absolute Ret.
Stopa zwrotu(1D)0,25% 
Stopa zwrotu(12M)2,35% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bezwzględnego zwrotu w postaci wzrostu wartości kapitału i dochodów po odliczeniu opłat poprzez inwestowanie w obligacje na rynkach wschodzących. Bezwzględny zwrot oznacza, że fundusz dąży do zapewnienia we wszelkich warunkach rynkowych dodatniej stopy zwrotu w okresie 12 miesięcy, której osiągnięcia nie można jednak zagwarantować, w związku z czym kapitał inwestora jest zagrożony. W celu zapewnienia absolutnego zwrotu fundusz może utrzymywać do 40% swoich aktywów w środkach pieniężnych i instrumentach rynku pieniężnego na rynkach rozwiniętych. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej). Fundusz może również inwestować w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem rynków regulowanych. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne i warranty (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy