Schroder Em.Mark.Debt Absolute Ret.
Stopa zwrotu(1D)-0,63% 
Stopa zwrotu(12M)-14,65% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

"Cele i polityka inwestycyjna Cele Fundusz dąży do zapewnienia bezwzględnego zwrotu w postaci wzrostu wartości kapitału i dochodów po odliczeniu opłat poprzez inwestowanie w obligacje na rynkach wschodzących. Bezwzględny zwrot oznacza, że fundusz dąży do zapewnienia we wszelkich warunkach rynkowych dodatniej stopy zwrotu w okresie 12 miesięcy, której osiągnięcia nie można jednak zagwarantować, w związku z czym kapitał inwestora jest zagrożony. Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje, waluty i instrumenty rynku pieniężnego na rynkach wschodzących. Obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki. Fundusz może także posiadać środki pieniężne. W celu zapewnienia absolutnego zwrotu fundusz może utrzymywać do 40% swoich aktywów w środkach pieniężnych i instrumentach rynku pieniężnego na rynkach rozwiniętych. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej). Fundusz może również inwestować w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem rynków regulowanych. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne i warranty (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Wskaźnik referencyjny Wyniki funduszu powinny być oceniane w odniesieniu do celu, jakim jest zapewnienie zysku w okresie 12 miesięcy we wszystkich warunkach rynkowych. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ docelowa stopa zwrotu funduszu ma odpowiadać stopie zwrotu z takiego wskaźnika referencyjnego zgodnie z przyjętym celem inwestycyjnym. Wskaźnik(i) referencyjny(-e) nie uwzględnia(ją) cech środowiskowych i społecznych ani zrównoważonego celu (w stosownych przypadkach) Funduszu. Wyniki tej klasy jednostek uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walutowo klasie jednostek uczestnictwa.Inne informacje. Inne informacje Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeksy 50% JPM GBI-EM Diversified Index oraz 50% JPM EMBI Diversified Index w oparciu o kryteria oceny zarządzającego inwestycjami. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej funduszu, dostępnej pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa."

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy