Schroder Asian Convertible Bond
Stopa zwrotu(1D)0,30% 
Stopa zwrotu(12M)9,94% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) po odjęciu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w zamienne papiery wartościowe emitowane przez spółki w Azji (z wyłączeniem Japonii). Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel obligacji zamiennych emitowanych przez przedsiębiorstwa z Azji, z wyłączeniem Japonii. Fundusz może także inwestować w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Obligacje zamienne są zwykłymi obligacjami przedsiębiorstw, które można po określonej cenie zamienić na akcje. W związku z tym, zdaniem zarządzającego inwestycjami, inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na azjatyckie rynki akcji (z wyłączeniem Japonii) przy jednoczesnych wynikających z zaangażowania w obligacje korzyściach w postaci większego bezpieczeństwa i mniejszej zmienności. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu). Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,25 %
Powrót do listy funduszy