Schroder Asian Convertible Bond
Stopa zwrotu(1D)0,30% 
Stopa zwrotu(12M)11,68% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) po odjęciu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w zamienne papiery wartościowe emitowane przez spółki w Azji (z wyłączeniem Japonii). Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel obligacji zamiennych emitowanych przez przedsiębiorstwa z Azji, z wyłączeniem Japonii. Fundusz może także inwestować w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Obligacje zamienne są zwykłymi obligacjami przedsiębiorstw, które można po określonej cenie zamienić na akcje. W związku z tym, zdaniem zarządzającego inwestycjami, inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na azjatyckie rynki akcji (z wyłączeniem Japonii) przy jednoczesnych wynikających z zaangażowania w obligacje korzyściach w postaci większego bezpieczeństwa i mniejszej zmienności. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu). Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,25 %
Powrót do listy funduszy