Schroder Global Diversified Growth
Stopa zwrotu(1D)0,44% 
Stopa zwrotu(12M)4,76% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału i dochodu 3 Month Euribor + 4.5% po potrąceniu opłat w okresie od pięciu do siedmiu lat poprzez inwestowanie w zróżnicowany portfel aktywów na rynkach całego świata. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w szerokie spektrum aktywów, w tym akcje, obligacje i alternatywne kategorie aktywów, korzystając bezpośrednio lub pośrednio z instrumentów pochodnych lub otwartych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Fundusz może inwestować w obligacje o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (będące obligacjami o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innych agencji ratingowych). Fundusz może też inwestować do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Fundusz może inwestować pośrednio w alternatywne klasy aktywów takie jak towary lub nieruchomości za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych bądź strukturyzowanych papierów wartościowych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Do 100% aktywów funduszu może być inwestowanych w otwartych funduszach inwestycyjnych (w tym innych funduszach Schroders). Fundusz może inwestować w inny fundusz, który pobiera opłatę za wyniki. Fundusz może inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Diversified Growth A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy