Schroder Global Diversified Growth
Stopa zwrotu(1D)0,57% 
Stopa zwrotu(12M)-4,00% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Cele Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału i dochodu Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +5% p.a. po potrąceniu opłat w okresie od pięciu do siedmiu lat poprzez inwestowanie w zróżnicowany portfel aktywów na rynkach całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności (wskaźnik potencjalnego poziomu wahań stopy zwrotu funduszu na przestrzeni roku) na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie. Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w szerokie spektrum aktywów, w tym akcje, obligacje i alternatywne kategorie aktywów, korzystając bezpośrednio lub pośrednio z instrumentów pochodnych lub otwartych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Fundusz może inwestować w obligacje o ratingu poniżej inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej). Fundusz może lokować do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Fundusz może inwestować pośrednio w alternatywne klasy aktywów takie jak towary lub nieruchomości za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych bądź strukturyzowanych papierów wartościowych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Do 10% aktywów funduszu może być inwestowanych w otwartych funduszach inwestycyjnych (w tym innych funduszach Schroders). Fundusz może inwestować w inny fundusz, który pobiera opłatę za wyniki. Fundusz może inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych. Wskaźnik referencyjny Wyniki funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, tj. osiągnięcie zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) +5%, a także porównywać ze zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (ang.Harmonised Index of Consumer Prices) oraz indeksem MSCI AC World (Net TR) Hedged to EUR. Porównawcze wskaźniki referencyjne brane są pod uwagę wyłącznie w celach porównywania wyników i nie mają wpływu na to, w jaki sposób zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. W odniesieniu do indeksu MSCI AC World (Net TR) Hedged to EUR oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami porównawczego wskaźnika referencyjnego. Wskaźnik(i) referencyjny(-e) nie uwzględnia(ją) cech środowiskowych i społecznych ani zrównoważonego celu (w stosownych przypadkach) Funduszu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku III do prospektu informacyjnego funduszu. Wyniki tej klasy jednostek uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walutowo klasie jednostek uczestnictwa.Inne informacje. Inne informacje Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik zrównoważonego rozwoju niż niestandardowe, ważone aktywami połączenie* indeksów MSCI World Index (zabezpieczony do EUR), MSCI Emerging Market Index (zabezpieczony do EUR), Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (zabezpieczony do EUR), Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Index (zabezpieczony do EUR), ICE BofA US Treasury Index (zabezpieczony do EUR), JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (zabezpieczony do EUR), JPM EMBI Index EM Hard Currency (zabezpieczony do EUR), Thomson Reuters Global Convertible Bonds Index (zabezpieczony do EUR) w oparciu o system ratingowy zarządzającego inwestycjami. *Połączenie będzie się zmieniać w miarę upływu czasu, zgodnie z rzeczywistym przydziałem aktywów funduszu. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej funduszu, dostępnej pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Diversified Growth A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy