Schroder Global Diversified Growth
Stopa zwrotu(1D)0,19% 
Stopa zwrotu(12M)10,14% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału i dochodu 3 Month Euribor + 4.5% po potrąceniu opłat w okresie od pięciu do siedmiu lat poprzez inwestowanie w zróżnicowany portfel aktywów na rynkach całego świata. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w szerokie spektrum aktywów, w tym akcje, obligacje i alternatywne kategorie aktywów, korzystając bezpośrednio lub pośrednio z instrumentów pochodnych lub otwartych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Fundusz może inwestować w obligacje o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (będące obligacjami o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innych agencji ratingowych). Fundusz może też inwestować do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Fundusz może inwestować pośrednio w alternatywne klasy aktywów takie jak towary lub nieruchomości za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych bądź strukturyzowanych papierów wartościowych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Do 100% aktywów funduszu może być inwestowanych w otwartych funduszach inwestycyjnych (w tym innych funduszach Schroders). Fundusz może inwestować w inny fundusz, który pobiera opłatę za wyniki. Fundusz może inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Diversified Growth A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy