Schroder Global Diversified Growth
Stopa zwrotu(1D)-0,12% 
Stopa zwrotu(12M)12,41% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w szerokie spektrum aktywów, w tym akcje, obligacje i alternatywne kategorie aktywów, korzystając bezpośrednio lub pośrednio z instrumentów pochodnych lub otwartych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Fundusz może inwestować pośrednio w alternatywne klasy aktywów takie jak towary lub nieruchomości za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych bądź strukturyzowanych papierów wartościowych

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Diversified Growth A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy