Schroder Global Credit High Income
Stopa zwrotu(1D)0,16% 
Stopa zwrotu(12M)-9,12% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Cele Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału oraz bieżącego dochodu poprzez inwestycje w obligacje emitowane przez rządy oraz spółki z całego świata. Fundusz stawia sobie za cel minimalizowanie strat na rynkach o tendencji zniżkowej. Nie ma gwarancji minimalizacji strat. Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu na poziomie inwestycyjnym oraz wysokiej rentowności, emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z państw zaliczanych do rynków wschodzących. Fundusz może inwestować: – ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); – do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; – do 10% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym w warunkowe obligacje zamienne; – do 10% swoich aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne; a także – inwestować w instrumenty rynku pieniężnego i utrzymywać salda środków pieniężnych. Zarządzający inwestycjami dąży do minimalizacji strat poprzez dywersyfikację alokacji aktywów funduszu, unikając inwestowania w obszary rynku charakteryzujące się wysokim ryzykiem wystąpienia ujemnego zwrotu. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty oraz warranty (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Wskaźnik referencyjny Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównywać z indeksem Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP, indeksem Bloomberg Barclays Global High Yield USD oraz indeksem JP Morgan EMBI Global Total Return. Porównawcze wskaźniki referencyjne brane są pod uwagę wyłącznie w celach porównywania wyników i nie mają wpływu na to, w jaki sposób zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami porównawczych wskaźników referencyjnych. Niemniej jednak Fundusz prawdopodobnie będzie odzwierciedlał pewne cechy porównawczego wskaźnika referencyjnego (tj. jakość/czas trwania kredytu, ekspozycja walutowa/ekspozycja na poszczególnych emitentów). Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od porównawczego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestował w spółki lub sektory nieobjęte porównawczym wskaźnikiem referencyjnym. Dowolny porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik ten zapewnia odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszu. Wskaźnik(i) referencyjny(-e) nie uwzględnia(ją) cech środowiskowych i społecznych ani zrównoważonego celu (w stosownych przypadkach) Funduszu. Wyniki tej klasy jednostek uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walutowo klasie jednostek uczestnictwa. Inne informacje Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju (na GBP Index podstawie systemu ratingowego zarządzającego inwestycjami). Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej funduszu, dostępnej pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Credit High Income A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy