Schroder Global Credit High Income
Stopa zwrotu(1D)0,04% 
Stopa zwrotu(12M)12,69% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu na poziomie inwestycyjnym oraz wysokiej rentowności, emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z państw zaliczanych do rynków wschodzących. Fundusz może inwestować: (a) ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); (b) do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; (c) do 10% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym w warunkowe obligacje zamienne; (d) do 10% swoich aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne; a także (e) inwestować w instrumenty rynku pieniężnego i utrzymywać salda środków pieniężnych. Zarządzający inwestycjami dąży do minimalizacji strat poprzez dywersyfikację alokacji aktywów funduszu, unikając inwestowania w obszary rynku charakteryzujące się wysokim ryzykiem wystąpienia ujemnego zwrotu. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty oraz warranty (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Credit High Income A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy