Schroder Global Credit High Income
Stopa zwrotu(1D)0,63% 
Stopa zwrotu(12M)12,10% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu na poziomie inwestycyjnym oraz wysokiej rentowności, emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z państw zaliczanych do rynków wschodzących. Fundusz może inwestować: (a) ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); - do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; (b) do 10% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym w warunkowe obligacje zamienne; (c) do 10% swoich aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne; a także (d) inwestować w instrumenty rynku pieniężnego i utrzymywać salda środków pieniężnych. Zarządzający inwestycjami dąży do minimalizacji strat poprzez dywersyfikację alokacji aktywów funduszu, unikając inwestowania w obszary rynku charakteryzujące się wysokim ryzykiem wystąpienia ujemnego zwrotu. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty oraz warranty (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Credit High Income A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy