Schroder Euro Equity
Stopa zwrotu(1D)0,03% 
Stopa zwrotu(12M)-8,19% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

"Cele i polityka inwestycyjna Cele Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI European Monetary Union (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek w krajach uczestniczących w Europejskiej Unii Walutowej. Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może również stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Wskaźnik referencyjny Wyniki Funduszu należy oceniać na podstawie docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest przekroczenie stopy zwrotu z MSCI European Monetary Union (Net TR), oraz porównywać z kategorią Morningstar Eurozone Large Cap Equity. Oczekuje się, że spektrum inwestycji funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Porównawczy wskaźnik referencyjny jest uwzględniony wyłącznie w celach porównawczych wyników i nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte docelowym wskaźnikiem referencyjnym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla typów inwestycji, których Fundusz prawdopodobnie będzie dokonywał, a zatem stanowi właściwy cel w odniesieniu do zwrotu, który ma zapewniać Fundusz. Porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że jest on odpowiedni do celów porównania wyników, biorąc pod uwagę cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszu. Wskaźnik(i) referencyjny(-e) nie uwzględnia(ją) cech środowiskowych i społecznych ani zrównoważonego celu (w stosownych przypadkach) Funduszu. Wyniki tej klasy jednostek uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walutowo klasie jednostek uczestnictwa. Inne informacje Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI European Monetary Union (Net TR), w oparciu o system ratingowy zarządzającego inwestycjami. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wart"

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Euro Equity A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy