Schroder Asian Opportunities
Stopa zwrotu(1D)-0,27% 
Stopa zwrotu(12M)-0,73% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować poniżej 30% swoich aktywów (według wartości netto), bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez obligacje partycypacyjne) w chińskie akcje A za pośrednictwem: (a) Shanghai-Hong Kong Stock Connect oraz Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (b) programu Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII"), (c) akcji notowanych na rynkach Science Technology and Innovation (STAR Board) i ChiNext; oraz (d) rynków regulowanych. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Asian Opportunities A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy