Schroder Asian Opportunities
Stopa zwrotu(1D)0,18% 
Stopa zwrotu(12M)-20,90% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Cele Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować poniżej 30% swoich aktywów (według wartości netto), bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez obligacje partycypacyjne) w chińskie akcje A za pośrednictwem: - Shanghai-Hong Kong Stock Connect oraz Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, - programu Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII”), - rynków regulowanych. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Wskaźnik referencyjny Wyniki Funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest przekroczenie stopy zwrotu z indeksu MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) i porównywać z sektorem Morningstar Asia ex Japan Equities. Oczekuje się, że spektrum inwestycji funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Porównawczy wskaźnik referencyjny jest uwzględniony wyłącznie w celach porównawczych wyników i nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte docelowym wskaźnikiem referencyjnym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla typów inwestycji, których Fundusz prawdopodobnie będzie dokonywał, a zatem stanowi właściwy cel w odniesieniu do zwrotu, który ma zapewniać Fundusz. Porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że jest on odpowiedni do celów porównania wyników, biorąc pod uwagę cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszu. Wskaźnik(i) referencyjny(-e) nie uwzględnia(ją) cech środowiskowych i społecznych ani zrównoważonego celu (w stosownych przypadkach) Funduszu. Wyniki tej klasy jednostek uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walutowo klasie jednostek uczestnictwa. Inne informacje Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) w oparciu o kryteria oceny zarządzającego inwestycjami. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej funduszu, dostępnej pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Asian Opportunities A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy