Schroder Frontier Markets Equity
Stopa zwrotu(1D)-0,63% 
Stopa zwrotu(12M)18,99% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestycje w akcje spółek z wschodzących rynków granicznych. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z granicznych rynków wschodzących na całym świecie. Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje od 50 do 70 spółek. Do kategorii „granicznych rynków wschodzących” zalicza się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% lub innego uznanego indeksu finansowego obejmującego rynki graniczne lub dodatkowe kraje, które zarządzający inwestycjami uzna za graniczne rynki wschodzące. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy